GEBONDENHEID EN BEVRIJDING 

1 Hoe groot is de vrijheid van een gelovig Christen 
De Bijbel is heel ruim over de vrijheid van een kind van God. Ik noem slechts een paar 

teksten: 
Om den gevangenen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren. Lukas 4:19 
Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid; der heerlijkheid der kinderen Gods. Romeinen 8:21 
De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid. 2 Korinthe 3:17 
Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Galaten 5:1 
Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. Galaten 5:13 

Toch wordt deze vrijheid in dit leven maar voor een (klein) deel ervaren. Helaas! Heel veel Christenen zitten met handen en voeten en met hoofd en hart aan van alles gebonden. Deze gebondenheden zijn vaak grote blokkades voor een goede relatie met God. 
En daardoor zijn ze ook grote blokkades voor een gelukkig geloofsleven. Dat is heel triest voor henzelf maar ook voor hun omgeving. 
Er zijn kinderen van God, die echt onverdacht een kind van God zijn die leven alsof de hel hen wacht. 
Ik bezocht een oude broeder. Jarenlang ouderling, of oudste, in een gemeente. Hij kende een oprecht leven met de Heere. 
“Hoe gaat het met je broeder?” 
Het antwoord was verbijsterend: “Niet zo goed. Als ik op mij zelf zie, het gaat niet goed. Allemaal zonde, zonde, zonde”. 
“Maar broeder, je moet ook niet op jezelf zien, maar op Jezus, die ook voor jou gestorven is”, was mijn weerwoord. 
Hij liet zich voorover met zijn hoofd op de tafel vallen: “Ja, ook voor mij, ook voor mij, ook voor mij”. En hij greep zich vast aan de Heiland. En dan kun je natuurlijk zeggen: "Maar ik kan dat niet, ik ben zo zondig, de Heere moet het me geven". Maar dat is niet de juiste denkrichting. Er zijn andere oorzaken in het spel. 

Deze beste, lieve broeder heeft er nooit aan gedacht, maar hij was gebonden. En nog heel sterk ook. Waardoor gebonden? 
Door de doctrine, de structuur en de gebruiken van zijn kerk. En door zijn zwaarmoedig karakter dat hierdoor nog zwaarmoediger geworden was. Nooit nog had iemand geprobeerd hem te bevrijden. De paar woorden die ik die middag met hem sprak vormden een keerpunt in zijn leven: Hij durfde zich aan Jezus vast te grijpen.

2 Vormen van gebondenheid en waardoor ontstaan.
1 Gebondenheid door je opvoeding. 
Hierbij moeten we oppassen dat we niet in de strikken van onze tijd vallen: de ouders doen het altijd verkeerd. 
2 Gebondenheid door een verkeerd beeld van jezelf te hebben. Dat kan ontstaan door te veel straf te krijgen en te weinig of nooit waardering. 
3 Gebondenheid door verkeerde instellingen die je leven beheersen. Het overschatten of onderschatten van normen en waarden. Een groot gevaar voor jonge mensen die leven in strak omlijnde gemeenschappen. 
4 Gebondenheid door haatgevoelens en wrok. Deze haatgevoelens kunnen al jong ontstaan doordat er dingen gebeuren in ons leven waartegen we niet zijn opgewassen, maar ook doordat onze omgeving ons kleineert of pest. 
5 Gebondenheid door een verknipt gevoelsleven. Faalangsten, bang voor het leven. Leven met verborgen vreemde gevoelens. 
6 Gebondenheid door verslaving. Denk aan roken, alcohol, internet, lezen, spelletjes, seks, kooplust. 
7 Gebondenheid doordat we via spelletjes of iets dergelijks in de greep van occultisme en demonische machten komen. 
8 Gebondenheid kan ook ontstaan uit een zucht naar succes en voornaamheid. De zucht naar groot, groter, grootst.. Zonder een einddoel. 
9 Eén van de meest pijnlijk en ingrijpendste vormen van gebondenheid is de gebondenheid die ontstaat door emotionele-, lichamelijke-, of geestelijke beschadiging. Vaak is incest oorzaak van deze vorm van gebondenheid. 

Verschillende vormen van gebondenheid mogen we niet zien als een ziekte maar meer als zonde of een gevolg van een leven in de zonde. Dit kan een gebondenheid worden die we gerust kunnen duiden als “slavernij”. 

We kunnen de verschillende gebondenheden grofweg verdelen in de volgende 4 groepen: 
a) Gebondenheid door de macht van de zonde. 
b) Gebondenheid door verkeerde levensinstelling.. 
c) Gebondenheid door emotionele beschadiging(n). 
d) Gebondenheid door demonische banden. 

3 Gevolgen van gebondenheid.

a) Gevolgen op het lichamelijke vlak. 
Gebondenheid kan zoveel invloed op ons hebben dat het lichaam er onder gaat lijden. Ja, dat er zelfs duidelijke lichamelijk ziekten door ontstaan. Denk maar aan een paar woorden van Salomo: “Een gezond hart is het leven voor het vlees (lichaam); maar nijd is verrotting van de beenderen. 
Spreuken 14;30. 
Gebondenheid kan functioneren als geestelijke wortels van ziekten. Vaak is het een oorzaak van ziekten. Het kan ziekten verergeren en genezing in de weg staan. 
Al blijft hierbij natuurlijk helemaal overeind staan dat God boven alles staat. Dat Hij ook dwars door alle gebondenheid heen genezing kan geven. Zelfs van de ergste ziekten. 

b) Gevolgen voor je zielenleven. 
Gebondenheid belemmert je communicatie, je contact en je omgang met andere mensen. Het zorgt voor dwangmatige gedachten, ze ontnemen je de vrede en de blijdschap. 
Ook de blijdschap van het geloof! 
Het tracht je geloof totaal af te breken, te vernietigen. 

c) Gevolgen op het geestelijk vlak. 
Gebondenheid belemmert de werking van de Heilige Geest in je leven. Je kunt er door in volkomen duisternis komen. Het lijkt alsof de Heilige Geest niet meer in je hart kan binnen dringen. Dat is natuurlijk niet echt waar, maar je ervaart het zo. Het maakt je geestelijk arm en verlaten. 
Het verstoord je gebedsleven. Daardoor ontstaat er een verwijdering tussen God en je ziel. 
Het ontneemt je ook het zicht op Gods goedheid en genade. Het belemmert de doorwerking van Gods zegeningen, ze verminderen de mogelijkheid tot geestelijk vrucht dragen. 

Als we deze gevolgen ervaren proberen we ze in het begin nog wel te overschreeuwen. “Ik geloof”, “Mijn geloof is sterk”… 
Maar al snel ontstaat de gedachte “ik heb geen geloof, ik ben geen kind van God”. 
Dit is een heel gevaarlijke gedachte, een heel gevaarlijk periode in het leven. 

4 Gebondenheid en bevrijding

Er is heel veel gebondenheid en onvrijheid, in veel vormen. Zelfs ook onder gelovigen. Veel mensen zijn het slachtoffer van gebondenheid zonder het zelf te weten. 
Vaak stellen maatschappelijk en pastoraalwerkers de gebondenheid of “onvrijheid tot zelfstandig handelen”, voor als een tijdgebonden probleem of een product van opvoeding of omgeving. Maar de wortels liggen veel dieper. 
Veel gebondenheid wordt aangestuurd door demonische machten en occultisme. Dat maakt alles nog erger. 

Maar er is goed nieuws! 
Het is best mogelijk dat jij of u op dit moment niet kunt geloven of wilt geloven dat God bestaat. Maar dat verandert niets aan de werkelijkheid: De God van de Bijbel bestaat echt! Sterker nog: Hij is absoluut de enige ware, echte God. Zijn naam is Heer of Heere. Hij is de Almachtige Vader van Jezus Christus. 
Hij wil jou helpen. Hij wil u bevrijden van de vreselijke ballast die je leven dreigt te verwoesten. 
Hij WIL je graag van al deze hinderlijke ballast in je leven bevrijden. 
Hij KAN je van alles bevrijden waar je aan gebonden bent. 
Hij ZAL je ervan bevrijden als je stappen in geloof neemt en kiest voor overwinning in Gods kracht. 
Jezus is machtiger dan de satan 

Even een klein tussendoortje: 
Om ons te verlossen uit de slavernij van de satan moest iemand de mensheid bevrijden. Het moest iemand zijn die sterker was dan de satan. 
Jezus maakte duidelijk zichtbaar dat Hij sterker was dan de satan door veel mensen te bevrijden van ziekten en demonische gebondenheid. Hij heeft daar Zelf ook heel nadrukkelijk op gewezen in Mattheüs 12:28-29: "Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven." 
Door zijn kruisdood en opstanding heeft Jezus de totale overwinning over de satan behaald. Daarom is Jezus, en niemand anders, in staat om vandaag ook mensen te bevrijden van alles wat hen nog gebonden houdt. 
Hij Zelf was volkomen en volmaakt vrij, en Hij wil niets liever als mensen in deze vrijheid laten delen. 
We zien duidelijk in de Evangeliën dat Jezus volkomen relax leefde. Hij was nooit gestrest of overspannen. 

Zie het in enkele voorbeelden: 
Jezus kende de toekomst: dat Hij zou lijden, sterven, opstaan, naar de hemel gaan en later naar de aarde terugkomen Mattheüs 8:31, maar het verontrustte Hem niet in het minst. 
Jezus wist zich geliefd door zijn Vader en daardoor kon Hij de haat van zijn tegenstanders verdragen en bij de kruisiging zelfs voor hen bidden; 
Mattheüs 3:17, Lucas 23:34 En Jezus zei: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. 
Jezus wist zich beschermd door zijn Vader, en daarom wist Hij dat zijn tegenstanders Hem niets konden doen voordat de vastgestelde tijd daarvoor aanbrak Johannes 7:30. 
De satan had geen vat op Hem Johannes 14:30. omdat Hij niet zondigde. 

Verder leefde Jezus in verbondenheid met de Vader, met wie Hij veel tijd doorbracht in gebed. Jezus stemde zijn wil voortdurend af op de wil van de Vader en stelde zich volkomen afhankelijk van de Vader op. Jezus had bij zijn komst naar de aarde afstand gedaan van al zijn goddelijke macht die Hij als Zoon van God kon laten gelden. Hij was niet relaxed omdat Hij als Zoon van God machtiger was dan al die mensen om Hem heen, maar omdat Hij vol was van de Heilige Geest. Op die manier liet Jezus zien hoe een mens zoals jij en ik kan leven als hij in verbondenheid met Hem leeft. 

Bevrijding door Hem, door Jezus. 
Aangezien wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. 
Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 
Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. 
Hebreeën 4:14-16

MEER PASTORALE HULP: