Levensgedachten in de Corona-crisis.

Lieve lezer of lezeres,
Wie had ooit kunnen dat er een periode zou aanbreken waarin het verboden zou zijn om in de kerk bij elkaar te komen. Maar het is zo ver! En we moeten erin berusten. Het gaat om leven en dood.
De duizenden zijn inmiddels gestorven en wij mogen nog leven. We mogen nog met elkaar nog nadenken over de werkelijkheden van leven en sterven

Er is in deze periode ijverig gezocht naar hulp voor iedereen. Om meer te kunnen weten over leven en sterven. Het resultaat is heel bijzonder: U of jij kunt gewoo n in je huis horen over de Bijbel. Niemand valt je lastig. Het is eigenlijk zo geworden: "De kerk staat bij u in huis". 

Wat kun je nou horen in een kerkdienst? Ik wil u graag een heel bijzondere boodschap aanreiken. Het staat in de Bijbel en het is een boodschap aan ieder die gelooft in Jezus Christus:  Mattheüs 28:5. Alleen deze woorden: “Vreest gijlieden niet”. “U hoeft niet bevreesd te zijn’. Dit is geen boodschap van een kerkgenootschap maar van God Zelf. Heel vertrouwelijk zouden wij nu zeggen: “Maar u hoeft niet bang te zijn hoor”. Het is heel goed om even de sfeer te proeven waarin dit gezegd wordt. Daarom geef ik hier dit gedeelte uit de Bijbel aan je:

 De opstanding van Jezus Christus uit de dood

1 Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken.

2 En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten.

3 Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.

4 De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden.

 5 Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was.

6 Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.

7 En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd.

8 En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten.

9 Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem.

10 Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien.

Proeft u de sfeer waarin deze woorden gesproken worden. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat deze vrouwen helemaal van streek waren. De aarde had onder hun voeten gebeefd, de rotsblokken vielen naar beneden. En het meest angstaanjagende was misschien nog wel die afgerolde grafsteen met een engel er bovenop. De wachters waren van dat gezicht als dood neergevallen en haastig overeind gekrabbeld en weggerend…
En de vrouwen… die waren ook sprakeloos. Maar, o wonder van de Paasmorgen; voor ze weg kunnen redden, voor ze van ellende in elkaar storten of vreselijk gaan gillen… spreekt de engel van God al: “Jullie hoeven niet bang te zijn”.
Het eerste troostwoord van Pasen. Bevreesde zielen; je hoeft niet bang te zijn. Niet bang zijn als er een engel van God voor je staat. Een engel die de zware steen van het graf afgewenteld… en dan niet bang zijn?
Nee klein mensenkind dat hoeft niet. De hemel steekt de hand uit naar de aarde. Vanuit de hemel is het graf geopend. Vanuit de hemel is Jezus opgewekt. Vanuit de hemel is er een nieuwe boodschap. Jezus leeft.
En daarom, vrouwen, en alle anderen die ook nu nog de Heere Jezus zoeken: Wees niet bang. Pasen zegt het ons heel uitdrukkelijk: Het verlossingswerk is gedaan. Het is volbracht. De Vader in de hemel heeft Zijn goedkeuring uitgesproken over het werk van de Zoon. En daarom kan de engel zeggen: Jullie hoeven niet bang te zijn. Wat God wil is heel eenvoudig: Hij wil uw hart… Hij wil dat u de Heere Jezus zoekt om te kunnen leven…
Na Pasen is de wondere verlossingsboodschap compleet: Jezus leeft en Hij zoekt u… jou…. Hij heeft betaald op Golgotha. Hij is opgestaan om Zijn verlossingswerk voort te zetten.
VREES NIET! Het is Pasen. Jezus leeft. En Hij doet niets liever dan zondaren hun zonden vergeven… mensen die alles verknoeid hebben Zijn liefde doen ervaren.
Hij zoekt u om uw Zaligmaker te zijn.
Mijn zoon, Mijn dochter geeft Mij uw hart.
Een liefdevolle groet in een tijd van stille eenzaamheid.
Maar let op… naar de Heere is de weg niet dicht, maar juist helemaal open.
Een liefdevolle groet van
Jan en Nellie