Jezus leven van mijn leven

NIEUW LEVEN!

En het geschiedde dat de dagen vervuld werden.

Lucas 2 :6

Het is nu ik dit schrijf, de dag voor Kerstfeest. Eens klopte op deze dag, in de avond, een nieuw leven aan de poort van ons mensengeslacht. Moeder Maria houdt haar kindje Jezus in haar armen. Je zou denken dat ze niet anders kan dan huilen omdat ze niets beters te bieden heeft aan haar Goddelijke baby, dan een stal.

Zij zal nog vaker tranen storten om en over Hem. Tranen van niet- verstaan, tranen van zorg, tranen als een zwaard door haar ziel gaat. Ze zal lijden om en door Hem.

Maar tevens zal zij over dit Kind mogen lachen met de hemelvreugde van een zondares, die in haar Zoon haar Zaligmaker vindt.

Maar niet alleen een nieuw mensenleventje klopte dezen dag om binnengelaten te worden in ons mensengeslacht. Er is veel meer te vertellen: Het echte nieuwe Leven is nu nabij.

In een wereld verloren in zonde en schuld stoot God de hemeldeur open en de zaligheid gaat op aarde dagen.

Het nieuwe Leven: vrede op aarde en in mensen een welbehagen.

Niet meer de toorn. Niet meer de vloek. Genade spreidt haar morgenrood.

En door dit Kind in Bethlehem klopt de Heere ook op uw hart.

Het nieuwe Leven klopt aan bij ieder die het hoort. Door het Kind in Bethlehem begint God in mijn leven van voren af aan. Hier word ik geroepen om te komen. Hier word een mensenkind opnieuw geboren. Hebreeën 1 vers 1: “Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon”.  

Omdat God mens word in Bethlehems stal, gaat voor ons de weg naar  het koninkrijk van God open.

O Kerstnacht, schoner dan de dagen!

Hier in Bethlehem gebeurd het: Hij die mijn schuld op Zich neemt is geboren. En ingeënt in Christus mag ik gerechtvaardigd het leven door en het leven uit. Want Zijn ge­rechtigheid is mij geschonken! Maar ook alleen in Hem ligt deze zekerheid.

Kent u dit leven al?

Haast u als het niet zo is. Dit jaar is zo voorbij. Hij Jezus van Bethlehem is ook de Jezus van Golgotha…. “Geef Mij je hart”.

Lees het rustig na in Lucas 2:1-26  Johannes 3 : 1-21    

Gods zegen met Kerst! Maleachi 4:2 Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren.

Lieve familie,vrienden, kennissen of andere relatie.

Wat een goed gebruik is het om met Kerst en de jaarwisseling elkaar in ieder geval een groet te sturen. Het zou voor ons veel prettiger zijn om iedereen even persoonlijk te groeten, maar dat is een onmogelijkheid.

Misschien kijkt u of kijk jij wat verbaasd naar de tekst die hier boven staat. Uit Maleachi, dat is uit het Oude Testament? Ja!

Maar het is zo juichend en jubelend: Jezus Christus… de Zon de gerechtigheid. Je zou in eerste instantie niet goed begrijpen wat de oude profeet bedoelde. Maar als je doordenkt: Wat is er heerlijker dan de opkomst van de zon. Elke dag weer opnieuw.

Maleachi wil zeggen: Kerstfeest, geboorte van Jezus in de kribbe in Bethlehem… Denk verder: Hij, deze Jezus blijft geen baby. Hij wordt volwassen man. Hij wordt de Verlosser voor ieder die tot geloof komt in Hem. Wat een wonderheerlijke ervaring om die Zon in je leven te zien opkomen. Weg duisternis, weg verdriet, angst en pijn. Weg moedeloosheid en hopeloosheid! Jezus leeft en Hij heeft mij opgezocht!

Dat wensen wij u toe met dit Kerstfeest en de jaarwisseling. Ga naar Hem toe met alles wat je leven zwaar maakt, maar ook met je blijdschap. Je zorgen worden lichter maar je blijdschap veel groter.

Dat is de boodschap van Maleachi. Voor vandaag en morgen en al de 366 dagen 2020.

2019 kan veel zorgen gebracht hebben, 2020 kan er nog veel meer brengen, maar Jezus leeft en hij roept ons om tot Hem

te komen. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven.

Met Hem wordt het Kerstfeest een echt feest en het nieuwe jaar een goed jaar.

Hartelijke groeten en hopelijk ontmoeten we elkaar snel een keer.

Jan en Nellie van Dooijeweert

2020... een jaar van onze Heere God, vertrouw het aan Hem toe!