Wat je moet doen tegen angst....

Er zijn op verschillende manieren, heel wat reacties gekomen op het artikel over angst.

Het blijkt overduidelijk hoeveel angst er leeft en ook hoe moeilijk het is om met angst om te gaan. Voor degene die er mee geplaagd wordt. Diegene die probeert te helpen wil je er graag  vanaf helpen om je te helpen in de vrijheid te komen.

De bewuste “angst-persoon” zelf is geneigd om angst te hebben om van de angst af te komen. Met andere woorden: Die houdt zich vaak met hand en tand vast aan de angst. Kortom het is heel moeilijk om angst te overwinnen. Temeer omdat angst vaak als middel gebruikt wordt om mensen in de greep te houden. En het lukt nog ook! Dat zien we nu in deze pandemie. Met ziekenhuisbedden, overvolle IC ’s, angstig makende statistieken, berichten over opnamen in het buitenland, lijsten met sterfgevallen, enzovoort, worden mensen overtuigd van de ernst van de situatie waarin we leven.

Angst laat je in twijfel leven kan je zelfs helemaal verlammen… Maar angst kan je ook tot besluiten brengen die je in gewone omstandigheden nooit zou nemen. We gaan niet in op allerlei gedachten van complotdenkers en negatief ingestelde mensen, maar we stellen onszelf de vraag:

“Kun je met de Bijbel in de hand iets doen tegen angst?”

En dan is mijn antwoord volmondig: JA!!!

Je kunt de strijd aanbinden tegen angst, en dan staat de Bijbel naast je om je van advies te dienen.

Wat is angst eigenlijk? Angst ontstaat meestal door de gedachte aan echt of ingebeeld gevaar. Het kan je enorm benauwen. Je ziet en voelt en hoort en denkt van alles dat er in werkelijkheid vaak helemaal niet is. Je zit gewoon thuis op de bank en ineens overvalt het je weer. Dat onbestemde. Niet te definiëren.

Door angst ga je twijfelen, het verlamt je. Je raakt alle dapperheid en moed kwijt. Zelfs je geloofsleven gaat op de helling. Het brengt je zeker niet dichter bij God! Dat werd vroeger wel gedacht, en het vingertje ging omhoog: “Let op want God ziet alles hoor”. Misschien wel goed bedoeld om je te wapenen tegen de zondige en slechte dingen, maar het werkte echt niet en het werkt nog niet. 

Het kan Gods werk in je hart zelfs tegenstaan. De angst kan helemaal gericht zijn op het hier en nu. Dan houdt het je gedachten bij God vandaan. Dan kom je aan God niet toe. Wil je ook niet. Je bent alleen maar bang. Voor het leven, voor de dood, voor de hel, voor de toekomst, voor de toekomst  van je kinderen, enzovoort. Je kunt dan zover in de put van angst wegzakken dat je niet meer kunt functioneren.`

Dan moeten psycholoog en psychiater er aan te pas komen. Ik prijs me gelukkig dat ik geen van beiden ben. Ik ga liever als pastor, met de Bijbel in de hand, met je naar de angst kijken en zoeken hoe je er van bevrijdt kunt worden. Je denkt dan misschien dat dit niet kan. Maar dat is een verkeerde gedachte. Maar je moet wel bij de Heiland zijn, bij Jezus Christus.

 Om oprecht Christen te kunnen zijn moet je de angst kwijt raken. Je moet erover heen komen. Angst is een extra drempel tussen ons en God. Als we de angst maar de kans geven om groter te worden dan wordt het een heel hoge dijk tussen mij en God.

De Heere God houdt niet van angst, Hij roept juist op om blij te zijn om met hoop de toekomst in te kunnen kijken. Dat is niets Gods bedoeling voor een enkeling. Hij wil dit zien bij ieder mens. Daarom gaf Hij aan deze donkere, verduisterde wereld Zijn enige Zoon; Jezus Christus.

Gods grote vijand, de duivel, de satan, wil niets liever dan dat we zo angstig zijn dat we helemaal verlammen in geestelijke zin. Hij gebruikt het om je te hinderen in je geloofsleven. Daarom is het ook zo vreselijk erg om kinderen bang te maken voor God en hel, en dood en wederkomst van Jezus. Bij de arrestatie van Jezus in Gethsemané vluchtten de discipelen uit angst. Even later komt de sterke Petrus door angst ten val. Je kunt dit uitvoerig lezen in de Bijbel. Mattheus 26:69-75,  Markus 14:66-72, Lucas 22:54-62, Johannes 18:15-18, 25-27.

Neem rustig de tijd om deze gedeelten te lezen en te overdenken. Je zult dan ontdekken hoe geraffineerd de angst in je leven kan toeslaan.

Maar de Bijbel heeft ook heel positieve dingen in verband met angst. Aanmoedigingen om je er tegen te wapenen en je er niet aan over te geven. 

Kijk maar mee, een paar voorbeelden:1 Tess.5:16 verblijd u te allen tijde.

Filippenzen 3:1“Verblijd u in de Heere” - 3;4 ”Verblijdt u in de Heere te allen tijde. Wederom zal ik zeggen: verblijd u”.

Paulus, de Apostel van Jezus Christus, herhaalt het omdat het zo belangrijk is. Blijdschap verjaagd de angst.

Waarin moet je je dan verblijden? Dat staat er bij: “In de Heere”.

 Angst… Jezus versloeg deze vijand! De Bijbel zegt ook dat je in de geest van kracht, liefde en zelfbeheersing mag leven. Geen geest van verlegenheid, lafheid of angst.

2 Timotheüs 1:7 “Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid”. 

Die geest van kracht, liefde en zelfbeheersing wil God ook jou schenken.

God! Onze Vader in Jezus Christus. Je krijgt dit niet van een God op afstand, maar door Jezus Christus. Gods Zoon, de Overwinnaar! Die terug komt. Nee! Geen angst! Maar blijdschap. Hij komt, Hij komt!  Dat zing je toch ook mee?

De liefde van Jezus Christus overwint alle angst. Maakt je blij en doet vooruitzien. Zijn liefde tot ons, arme, kleine mensjes, doet alle angst van je wijken. Als je er tenminste aandacht aan geeft.

Grijp moed uit Gods Woord: 1 Johannes 4:18: “Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde”.

Laat je inspireren door het Woord van God. Daar wordt je sterk van. Daaruit ontvang je kracht om alle angsten te overwinnen. Geef je niet over aan allerlei angst gedachten, maar laat je leiden door de Geest van God. Die brengt je op Golgotha. Daar sterft Jezus met alle angst die denkbaar is, op Zich geladen. Leg er de angst van jou bij. Je mag die bij Hem neerleggen en biddend tot Hem opzien om Zijn hulp en kracht.

Zeker op dit punt is die ene bewuste Bijbeltekst zo heel erg waar: In Romeinen 12:21 staat: “Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede”. Dat kun je natuurlijk op allerlei manieren gaan uitleggen en toepassen. Maar daar gebruiken we het nu niet voor! Angst is een kwaad iets. Overwin het door het goede; zoek de oplossing bij de Heere Jezus.

Begin maar te lezen in Lukas 1:1 en lees dan het hele Evangelie van Lukas eens door. Niet snel lezen, maar goed nadenkend over wat er staat. Begrijpend lezen, noemden we dat vroeger op school.

Jan van Dooijeweert 

P.S.  Ga maar meteen beginnen met meer lezen in de Bijbel om de Heiland beter te leren kennen. Niet zo snel mogelijk een groot stuk lezen, maar begin met HET Evangelie naar de beschrijving van Lukas. Hij heeft zijn uiterste best gedaan om zo eerlijk mogelijk alles weer te geven over Jezus. Tot aan Zijn hemelvaart toe.

In het boek Handelingen gaat hij er mee verder. Daar beschrijft hij hoe de Apostelen met de boodschap van het Evangelie de wereld ingetrokken zijn.

Begin gewoon bij Lukas 1 vers 1. Lees aandachtige. Iedere keer een stukje en dan nog eens om het te overdenken en tot je door te laten dringen. Wij verbazen ons telkens weer hoe deze manier van lezen mensen verandert.

Gods zegen toegebeden.

Contact?  : 

http://www.evangelist-van-dooijeweert.com/235697862