Vijf tekeningen die helpen met Kerstfeest

VIJF TEKENINGEN DIE HET KERSTFEEST HEEL DICHT BIJ ONS BRENGEN.

IMMANUEL, GOD MET ONS
Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.
Immanuel – God met ons ! Johannes 14:9
Wil je meer lezen: Jesaja 7 10-17 Johannes 5: 17-27

De Bijbel is het Boek dat God liet schrijven om aan ons, Zijn gemeente, te “openbaren” wat Hij doet en gedaan heeft. Maar ook wat de mens is en wat hem wacht als hij of zij de boodschap van God niet aanneemt en gelooft.
De Bijbel is heel concreet, heel open en direct; Wij, als mensen zijn van God weg gegaan. Jij moet dat misschien juist nu, in je eigen leven constateren en ervaren. En het doet je pijn, het brengt je een heleboel angst en verkeerde gedachten.
De andere kant van de Bijbel is veel heftiger dan dat eerste wat ik noemde, maar dan in positieve zin.
God laat uitdrukkelijk zien dat Hij de mens opzoekt. Hij komt naar de mens toe. Hij kwam in de achterliggende weken naar jou toe.
Waarom doet God dat? Om dat Hij wil bereiken dat die mens, die Hij opzoekt met Zijn liefde-boodschap, weer tot Hem komt. Opdat die mens weer tot zijn God terug komt.

Die twee dingen samen vormen de kerninhoud van de “Gods openbaring”, de Bijbel. Zij vormen de harde kern van het Oude- zowel als het nieuwe Testament van de Bijbel. Om de weg naar God terug te kunnen openen was en is er heel veel nodig: De geboorte en het sterven van Jezus Christus, de zoon van God en de zoon van een mens, Maria.
Jezus Zelf wijst ons op de geschiedenis van de kopen slang in het Oude Testament, Numeri 21:1-9. Die slang op een stok, paal, staak, was het enige, door God aangewezen middel tot redding. Wie er niet naar wilde kijken, stierf onherroepelijk. En wie er naar keek was onmiddellijk genezen. Waarom? Omdat hij of zij Gods woord geloofden.
Zo is ook is Jezus de enige weg tot redding, de enige weg voor een mens om weer tot God te komen.
Omdat te vertellen aan ons is de at Kindje in Bethlehem geboren. Hij kwam om het aan de hele wereld bekend te maken: “Ik ben de weg om tot God te komen en gelukkig, eeuwig gelukkig te worden”.

Ik sluit hier vijf tekeningen bij;
De eerste tekening geeft de mens weer in zijn totale verlorenheid als hij zonder God is. Hij ziet het geluk, het volmaakte geluk, op een afstand. Een ravijn is er tussen hem en haar en het geluk. Het is niet mogelijk om er bij te komen. Onbereikbaar en ver weg is het. In hun hoofden groeit een plan: We maken een brug over het ravijn.

Dat is tekening twee. Bruggenbouwers zijn we geworden. Dat is de werkelijkheid van de mens. Zelfs regeringen doen daarin mee; “Samen krijgen we Corona er onder”. Dat is een onderdeel van dat bruggen bouwen. Maar er zijn duizenden bruggen gebouwd over heel de wereld heen….. Bruggen om rijk te worden, dat kan ons geluk brengen…. Bruggen om in de hemel te komen. Zijn we dan op aarde niet gelukkig, dan toch in ieder geval straks na onze dood. Alle mogelijke en onmogelijke dingen worden geprobeerd om een brug naar het geluk te bouwen. Maar het lukt ons niet om het voor elkaar te krijgen.

In tekening drie zien we het resultaat: Brug en bouwer storten neer, storten in het ravijn. In plaats van gelukkig te worden bereiken we juist het tegenovergestelde: Ongelukkig, diep ongelukkig. Voor nu in dit leven, maar ook na dit leven.

Dan komt tekening vier: Hij komt! De Beloofde Verlosser. Hij die de kop van de slang zal vermorzelen, zie Genesis 3: 14 en 15. En ook Johannes 1:1-12 en Johannes 3:14-21.
De grote, ontzagwekkende, liefde volle God van hemel en aarde, de Schepper van alles wat er is zoekt ons op. Helder en klaar. De Herder in Bethlehems velden zien het voor hun ogen gebeuren; Een engel van God met nog een leger van engelen op de achtergrond, brengen de boodschap. Hij is geboren. In Bethlehem, in de stal, geen plaats voor Hem op deze aarde. Maar Hij is Gods boodschap van geluk, heling, redding, verlossing, toekomst, blijdschap, liefde, geluk en trouw.
Met Kerstfeest gedenken we niet zomaar dat er een kindje geboren is. Nee! HIJ werd geboren: onze Heiland. Immanuel; “God met ons”. Wat een zegen, wat een vreugde, wat een blijdschap…. God wil ons in Zijn armen sluiten, ons tot Zijn kinderen aannemen. En wat zien we dan?

Tekening vijf. Eén persoon zit in stille aanbidding voor het kruis…. Of zit ze daar te bidden om hulp, dat er iemand komt om zich over te ontfermen. Iemand die haar over de brug heen helpt. Het komt niet in haar op dat de Heere oproept tot actie. Ze heeft hulp nodig. in diepere zin is dat nog echt nodig ook, maar de Heere roept op om te kiezen. Die ene man heeft het begrepen; hij moest kiezen en hij koos, uit genade. Hij leeft de volmaakte vrijheid te gemoed, door het offer van de Heere Jezus.
“Nu reis ik getroost door het heiligend kruis,
naar het erfgoed daarboven in het Vaderlijk huis
Mijn Jezus geleidt mij door d ’aardse woestijn.
Gestorven voor mij! Zal mijn zwanenlied zijn….”

En die andere man? Die haalt zijn schouders op voor zulke onzin. “Niets voor mij!”
Hij kist niet voor Jezus. Hij gaat zijn eigen weg zonder Jezus…. en komt nooit bij God terecht. Hij gaat in zijn verlorenheid verder. Zoekend naar geluk; op de verkeerde plaats. En hij vindt het nooit.

En straks (we weten niet wanneer) komt Jezus terug, op de wolken. Als Rechter en als Koning. Dan zal die vrouw ontdekken dat het te laat is. Het kruis is weg. Het Evangelie wordt niet meer gepredikt. En zij staat buiten in de nacht vol donkerheid, verlorenheid, angst en schrik: “Te laat! Geen redding meer mogelijk”.
Dat is de boodschap van Kerstfeest. Aan iedereen. Nu is het de tijd om tot geloof in Jezus te komen. De tijd om de weg in te slaan naar God toe.
Kerstfeest: God de Vader buigt Zich naar ons, zondige mensen, om ons te helpen, te redden, aan Zijn hart te drukken en voor eeuwig gelukkig te maken en Hem eeuwig te eren en te loven. En te danken voor alles wat Hij ons geschonken heeft in Bethlehems kribbe. Hoe zullen wij onzen God ooit genoeg loven en danken voor deze geweldige daad. Daar zullen we eeuwig mee bezig mogen zijn. Maar… dan moeten we nu in kinderlijk geloof tot Jezus komen om door Hem gered te worden. In kinderlijk geloof altijd weer opnieuw met alle zonde
en nood tot Hem vluchten. alleen door dat Kind van Bethlehemkunnen we God
leren kennen als onze Vader en Beschermer.
En die zal allen die zo tot Jezus komen alles schenken voor de tijd en voor de eeuwigheid.
Ik wens u toe dat dit de vreugde zal zijn van uw en jouw Kerstfeest.
JEZUS, mijn Jezus, mijn Zaligmaker.