De heilige Geest in je persoonlijk leven

EEN SCHAT BEZITTEN….

OF DE VREUGDEN ER VAN GENIETEN

Eerst even in de Bijbel lezen:

Ik geef u 5 verschillende vertalingen, niet om te vergelijken wat de beste is, maar om duidelijker te begrijpen wat er echt staat. Als eerste de oude Statenvertaling, als laatste een heel hedendaagse vertaling.

EFEZE 1

12  Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben.13  In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;14  Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid. (Statenvertaling)

12  Lang tevoren leefden wij reeds in hoop op de Christus,-  tot lof van zijn heerlijkheid. 13  Ook gij, gelovigen uit de volken, hebt nu het woord van de waarheid gehoord, de verkondiging van uw behoud. Door in hem te geloven draagt ook gij het zegel van de aangekondigde heilige Geest. 14  Deze is de waarborg voor ons erfdeel: dat zijn eigendom verlost wordt,-  tot lof van zijn heerlijkheid! (Naardense Bijbel)

12  opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden.13  In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, 14  Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. (Herziene Statenvertaling)

12   opdat wij verbreiden de lof van zijn heerlijkheid wij die reeds te voren onze hoop op de Christus hadden gebouwd. 13  In Christus zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie van uw heil, hebt aangehoord, in Hem zijt ook gij tot het geloof gekomen, verzegeld met de heilige Geest der belofte, 14   die het onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van Gods eigen volk, en tot lof van zijn heerlijkheid. (Willibrord vertaling)

12 Wij, Joden hebben heel lang gewacht op de komst van Christus. En nu Christus is gekomen, prijzen we God dat Hij zo geweldig goed is. 13 Jullie hebben het woord van de waarheid, het goede nieuws, óók geloofd. Daardoor horen jullie nu óók bij Hem. Omdat jullie in Hem geloven, heeft Christus als het ware ook op jullie zijn 'eigendomsstempel' gezet. Dat 'stempel' is de Heilige Geest die God aan jullie heeft gegeven. God had beloofd dat Hij zijn Geest aan ons zou geven, en dat heeft Hij ook gedaan. 14 De Heilige Geest is het bewijs en de voorproef van het deel van onze erfenis dat God ons nog gaat geven. Die erfenis is: onze volledige bevrijding, waardoor we God zullen prijzen dat Hij zo geweldig goed is. (Basis Bijbel, Bijbelvertaling in de taal van vandaag)

Een korte Bijbelstudie over de Heilige Geest in het persoonlijk leven.

Efeze 1:14 is het uitgangspunt: “14  Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van Zijn heerlijkheid.

Een hoofdstuk dat met volle borst lof geeft aan de Heere God voor de rijke zegeningen die Hij schenkt in Christus Jezus.

Ter vergelijking rijk ik u aan het eind van de studie 5 verschillende vertalingen aan. Dat doe ik niet opdat u deze vertalingen gaat bestuderen om te zien wat de beste is, maar om te ontdekken de rijkdom die er verwoord word in deze teksten. Dus niet “kritisch” lezen, maar biddend om licht.

Het gaat in deze studie in de verste verte niet over het strijdpunt of je na je doop ook nog extra de Heilige Geest moet ontvangen. Als je over Bijbelse dingen een strijdpunt maakt mis je elke zegening. Lees met aandacht en overdenk. En geef alles een plaats in je eigen leven. Of vraag je af of het in je eigen leven wel echt een plaatsje heeft

Daar gaan we:

Paulus was natuurlijk niet de gemakkelijkste schrijver van Evangelie boodschappen. Dat heeft verschillende oorzaken; hij leefde in een heel andere tijd als wij. In onze tijd is ‘geloven’ voor mensen die “niet wijzer” zijn. Mensen die zich laten sturen en dwingen door “slimme mannetjes”.

In de tijd van Paulus zuchtten hele volken en koninkrijken onder de druk van het heidendom. Religies zonder enig uitzicht of hoop. Geen vreugde, geen blijdschap, geen toekomst dan de dood. Wij kwamen dat ook steeds weer tegen in Peru, zowel bij de Indianen als bij de mensen hoog in de bergen.

Dan grijpen mensen zich vast aan het Evangelie. Daarom zend de Heiland ook vandaag boodschappers uit naar alle windstreken van de aarde. Maar als het Evangelie ergens komt en aangenomen wordt, dan vraagt het ook verdere leiding en onderwijzing. Daar is Paulus mee bezig in de brief aan de gemeente van Efeze.

Er is een verkeerde ontwikkeling in deze gemeente! Was het in eerste instantie een gemeente die tot geloof kwam uit de Joden, later wordt het een Gemeente die tot geloof komt uit de heidenen. Er ontstaat wrijving tussen de twee verschillende culturen. Er is weinig geestelijke kennis bij de broeders en zusters  uit de heidenen. Er is veel ‘eigenwijze kennis’ bij de gelovigen die uit het Jodendom komen. Zij vechten om de wet van Mozes te handhaven.

De wonderen, tekenen en krachten van Pinksteren verdwijnen stapje voor stapje. En dat niet alleen, maar de apostelen, door de Heere aangesteld, waren ook verdwenen. En toen kwamen de valse christussen en valse profeten, en niet te vergeten de antichrist, die Jezus Christus na-aapt. Hij geeft ook tekenen, wonderen en krachten; heel geweldig zelfs. Maar hij geeft ze alleen om te misleiden. Om de aandacht af te leiden van de werkelijkheid en van Jezus Christus.

Vooral wat betreft de werking van de Heilige Geest is de kennis heel laag. Zo zoetjesaan wordt alles wat een beetje apart is “werk van de Heilige Geest” genoemd.

Daar wil Paulus aan werken. Het één en ander recht zetten. Er werd in de begintijd van de Christelijke gemeenten erg veel waarde gehecht aan wonderen, tongentaal, genezingen, aparte belevenissen, krachten, enzovoort. Een heel mooi voorbeeld zien we in Handelingen 8:

18  En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan,

19  en zei: Geef ook mij deze macht, opdat iedereen wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt.

20  Maar Petrus zei tegen hem: Laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt!

21  U hebt part noch deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God.

22  Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God of deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt.

23  Want ik zie dat u zo bitter als gal bent en een kluwen ongerechtigheid.

24  Maar Simon antwoordde en zei tegen hen: Bidt u voor mij tot de Heere, opdat mij niets overkomt van wat u gezegd hebt.

Dat was nog eens iets anders als wat híj altijd deed!

Maar, zegt Paulus, daar is de Heilige Geest niet voor gekomen.

De Heiland Zelf heeft de komst van de Heilige Geest verschillende keren aangekondigd. Ik noem zomaar een paar voorbeelden:

Johannes 13: 16  En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid,

17  namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

Johannes 16:7 Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.8  En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel:

9  van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;

10  van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien;

11  en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.

Paulus benadrukt in onze tekst dat de Heilige Geest met een heel bijzonder doel gegeven is… Gegeven aan de gemeente van Christus. Maar dan niet als een geheimzinnige kracht die in de gemeente rondzwerft en allerlei geheimzinnige, machtige dingen doet.

Paulus zegt: Hij is gegeven als een onderpand. Ik tankte benzine maar had geen geld bij me. Ik liet mijn paspoort achter als onderpand. Dit was een zekerheid voor de pomphouder dat ik zou komen betalen. Het hield de belofte in: Hij komt zeker terug. Begrijp je!

Zo heeft de Heiland de Heilige Geest gezonden als een onderpand, een belofte ook, om ons zekerheid te geven dat Hij Zelf terug komt. Maar dat niet alleen. Hij werkt ook in de gemeente, en heel speciaal; Hij woont in de gelovige.

Samengevat:

De Heilige Geest werkt in de gemeente

De Heilige Geest woont in het hart van de gelovige

De Heilige Geest is de waarborg van Jezus terugkomst

De Heilige Geest is ook de waarborg van mijn volkomen zaligheid

De Heilige Geest leidt alles tot verheerlijking van God de Vader en God de Zoon

Even een uitstapje: 1 Korinthe 12:8  Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest;

9  en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest;

10  en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen.

11  Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.

Het gaat niet om al die krachten en tekenen maar om de Geest Zelf!

Zo ook in onze studie. Heel vaak wordt de vastheid van het geloof gezocht in allerlei ervaringen en “bevindingen”, “ondervindingen“ dus. Dat is betrouwen op de gaven en werkingen van de Heilige Geest. En met al die gaven en ervaringen en bevindingen voelt men zich heel rijk. Is die werking er niet dan gaan mensen ten onder in treuren en triestheid. Ze noemen elkaar en zichzelf: “Bekommerde zielen” of “mensen die alles nog missen”, of  “ongeestelijke” Christenen.

Ook kan het zelfs tot beschuldigingen leiden: “Jij hebt geen geloof genoeg”, ´je moet meer geloven”. Hele cursussen worden opgezet om het geloof tot groei en bloei te brengen.

Maar let op: In onze tekst vraagt de Apostel niet: “Kun/ken je dit, kun/ken je dat, kun je mensen genezen, heb je dit al ervaren, heb je dat al  beleefd, heb je dat ook al leren kennen. Kun je spreken in tongen. Ben je aan het randje van de wanhoop geweest. Ken je je verlorenheid. ”…???

Nee,  de Apostel wil naar dat andere toe: “Heb je”. Heel persoonlijk, heel vertrouwelijk gaat hij met de mensen om. “Heb je de Heilige Geest ontvangen?”  “Is de Heilige Geest in je hart komen wonen? Heb je de Heilige Geest als je Levensbegeleider? ”

Ziet u dat het veel dieper gaat dan een iets te kunnen doen of zijn?

Niet je vertrouwen stellen op wat je gedaan hebt of wat je gezegd hebt. Dat zijn gaven van de Geest. Gaven die je krijgt van de grote Gever, de Heilige Geest.

Als je op deze gaven je vertrouwen stelt wordt het heel donker in je leven als er teleurstellingen zijn te verwerken.

Paulus ziet het als zeer belangrijk dat de Heilige Geest in ons woont, kijk maar in Handelingen 19:2: …hij zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is.

Ik merk regelmatig, in de gesprekken met broeders en zusters, dat men heel niet denkt aan de  “inwoning” van de Heilige Geest in ons hart.

“Ik geloof; ik doe veel goede dingen, de vruchten van Galaten 5 zie je in mijn leven. Ik ben klaar.”

De Bijbel wijst ons vooruit…. Uw verlossing komt! De Heilige Geest is ons gegeven tot een onderpand, een zekerheid.

Verschillende teksten in de Bijbel wijzen ons daarheen:

2 Timotheüs 1:14  Bewaar het goede pand, dat u toevertrouwd is, door den Heilige Geest, Die in ons woont.

Jakobus 4:5  Of meent gij, dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, heeft Die lust tot nijdigheid?

Romeinen 8:26  En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.

Galaten 4:6  En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader

Romeinen 8:15  Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader

Psalmen 51:11  (51-13) Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heiligen Geest niet van mij.

Lukas 11:13  Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

Handelingen 4:31  En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.

Handelingen 8:15  en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen.

Handelingen 8:17  Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.

Romeinen 9:1   Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest,

1 Corinthiërs 6:19  Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?

Efeziërs 4:30  En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.

1 Thessalonicenzen 4:8  Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven.

De Heilige Geest is ons gegeven als onderpand, als belofte, als zekerheid van de eeuwige zaligheid die wacht voor allen die tot geloof in Jezus Christus gekomen zijn. Die schat wordt in de hemel bewaard voor u, voor jou, als je van Hem bent.

De Heilige Geest bewaart u, bewaart jou, voor die schat. Zie je de prachtige dubbele beeldspraak? De schat (eeuwige zaligheid) wordt bewaard in de hemel. En de Heilige Geest bewaart u op aarde, voor die die schat. Zodat u die straks in ontvangst kunt nemen.

Lieve lezer er hangt een sluier over het werk van de Heilige Geest. Maar een nog groter sluier over de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons persoonlijk leven. En die aanwezigheid is zo belangrijk! Voor ons bidden, voor het begrijpen van wat we lezen, voor het onderhouden van een leven met de Heere God, voor het kunnen leven met uitzicht op de toekomst.

 HEEFT U VRAGEN? CONTACTPAGINA