Wat God deed was goed. Het is heel goed om daar aan te denken. Juist in moeilijke tijden. Het kan je weer moed geven en je hoofd opheffen.

Zie ons ootmoedig tot U naad’ren,

o God, zo eind’loos goed en groot,

Gij waart de God van onze vaad’ren,

Gij waart hun Redder in den nood.

Wanneer wij zien op ’t voorgeslacht,

blijkt ons alom uw liefd’ en macht.

Hoe luttel kracht was hun gegeven,

hoe groot de taak door hen volend;

geen ramp is hun bespaard gebleven,

geen redding bleef hun onbekend!

Gij schraagde hen bij ’t gruw’Iijkst wee!

Zo staat geen rots gegrond in zee.

God, zou ons hart het ooit vergeten

wat Gij voor onze vaad’ren deed,

toen tirannie het vrij geweten

met al de macht der aard bestreed,

en ’t enigst uitzicht in den nood

op U was en uw almacht groot?

O Gij, der vaad’ren vast vertrouwen,

hun hulp en toevlucht in ’t gevaar,

dit land is nergens te aanschouwen,

of uwe almacht toont zich daar;

geheel het oude Nederland

was steeds een wonder van uw hand.

Wij pleiten, Heer, op uw genade,

die nooit den boeteling verstoot;

ook zij kwam ’t voorgeslacht te stade

en is nog altijd eind'loos groot.

Wij pleiten, knielend voor uw troon,

op ’t bloed van uwen lieven Zoon.

Red, schraag, versterk door uw vermogen,

wat eens uw hand gewrocht heeft, Heer

Zo slaan w’ op U de dankbaar’ ogen

en geven U als Redder eer;

zo word’ door voor- en nageslacht

uw naam de glorie toegebracht.

Gezang uit de oude Hervormde bundel.