Bidden: helpt dat?

 Het is een vraag die maar al te vaak tot een ander wordt gericht. Maar wat is dat nu: bidden?

Bidden betekent: vragen, smeken. Je vraagt iets -aan iemand. Bidden is iets vragen aan God. Je moet dan natuurlijk wel geloven dat er een God is, of nee: je moet geloven dat God er is, dat Hij bestaat. En je moet ook geloven, dat God naar je wil luisteren en al evenzeer geloven, dat Hij ook kan doen, wat je vraagt.

Bidden kun je leren. De discipelen, die in hun joodse opvoeding toch echt wel hadden leren bidden, zagen in de omgang van de Heere Jezus met Zijn Hemelse Vader iets wat ze niet kenden. Dat bracht hen tot de vraag: "Heere, leer ons bidden". En Jezus leerde hun een gebed.

Ook wij mogen bidden leren. God wil gebeden zijn. Dus laten we werk maken van het gebed. In ons persoonlijk leven en in ons gemeenteleven mag gebed een centrale plaats innemen. Om met elkaar te ontdekken wat bidden nu eigenlijk is en hoe we dit vorm kunnen geven is deze studie een geweldig middel

 Wat is bidden eigenlijk?

Dat is nogal wat. Geen wonder dat er veel mensen zijn die zeggen, dat bidden onzin is. Bidden is ook onzin als je niet gelooft, dat God bestaat. Bidden is ook onzin als je wel ge- looft, dat er een wezen bestaat dat God genoemd wordt, maar niet wilt aannemen, dat Hij zich nog met ons bemoeit.

Geloven in God en geloven, dat Hij naar je luistert is niet vanzelf- sprekend. Het is alleen al moeilijk te begrijpen, als je bedenkt dat er, op hetzelfde ogenblik, talloze mensenbidden. In vele talen. En ieder met zijn eigen problemen, moeiten en vragen. Als je aanvaardt dat God al die gebeden kan horen, moet je geloven in een God die dat allemaal kan en die alles weet. Je moet dus geloven dat Hij 'almachtig' en 'alwetend' is. En als je wilt aannemen, dat Hij naar je wil luisteren, moet je geloven, dat Hij van je houdt, je liefheeft. Nogmaals: dat is nogal wat.

Bidden is: erkennen dat je hulp nodig hebt. Je kunt het zelf niet meer . Je kunt niet meer op eigen benen staan, je eigen boontjes doppen. Je bent niet meer eigen baas. Bidden is jezelf afhankelijk erkennen. Veel mensen bidden niet meer. Wie niet gelooft, dat God wil horen, wil helpen, kan helpen, kan ook niet bidden.

        of  dit ?       

Kan God de mens, jou en mij dus, helpen?

God die helpen kan, bestaat die? Als een mens in nood zit, ziek is, en bidt... Helpt dat dan? In de Bijbel wordt veel over het bidden gesproken en over mensen die bidden. De Bijbel spreekt over 'bidders' die krijgen, waar zo om vroegen, die 'verhoord' worden en over 'bidders' die wel bidden, maar niet ontvangen waar ze omvroegen, die niet verhoord worden. Mag je daaruit concluderen, dat bidden soms wel, soms niet helpt?

Lees eens mee wat er staat in Lucas 11 : 5-13. Jezus Christus zelf spreekt over het bidden. Hij doet heel merk- waardige uitspraken. 'Bidt en u zal gegeven worden. Ieder die bidt, ontvangt. Wat je vraagt, dat krijg je. Dat lijkt nogal in tegenspraak met de feiten. Meestal lijkt bidden niet veel uit te halen. Je kunt bidden om beterschap. Gebeurt het dan ook altijd? Je kunt bidden om werk. Heb je dat dan meteen de volgende dag? En als je geen verhoring kreeg op je gebed, heeft God je dan niet gehoord? En stel dat je wel werk kreeg, was dat dan het gevolg van je gebed?

Nogmaals: Bidden: helpt dat?

Die vraag blijkt niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Op veel van de vragen die gesteld werden kan zelfs geen antwoord gegeven worden. Wat dan overblijft is luisteren naar wat de Bijbel ons over het bidden zegt.

Aanrader van hemelse plank: Niet twijfelen

Jacobus, waarschijnlijk een broer van Jezus en leider van de christelijke gemeente in Jeruzalem, schrijft daarover in het boek Jacobus 1 : 5-8. Lees maar eens. Wat zegt hij? Dat je moet bidden in geloof. Dat je daarbij niet moet twijfelen. Waaraan niet? In de eerste plaats niet twijfelen aan God zelf. 'Want wie tot God komt moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. (Hebr. 11 : 6). In de tweede plaats ook niet twijfelen aan het horen van God. God wil altijd luisteren ook al vind je jezelf nog zo'n slecht mens.

Bidden: Baat het niet, het schaadt ook niet. Bidden met die gedachte is niet echt bidden. We moeten vast ge- loven, zeker weten, dat God luistert, dat Hij elk gebed hoort. Er niet aan twijfelen dat Hij helpen kan en wil.

Lees hierover eens de slotverzen van dat prachtige Jesaja 40 (vers 27-31). Jesaja spreekt dan tot de Israëlieten. Hij noemt ze naar één van hun stamvaders, Jacob, die van God de naam Israël kreeg; (Gen. 32 : 22-32). De Israëlieten klagen dat God hen niet verhoort. Ze zeggen: God ziet ons niet, onze weg is voor Hem verborgen en hij doet niets aan het onrecht dat ons wordt aangedaan. De profeet Jesaja wijst de Israëlieten dan op de almacht van God en op de hulp die Hij geven wil, als men maar op Hem wacht, dat wil zeggen: op Hem ver- trouwt.

Het is de goede zaak van: Volhouden

De Bijbel zegt dat we niet te gauw moedeloos moeten worden. We moe- ten blijven bidden, blijven zoeken. jezus vergelijkt in het Bijbelgedeelte dat we al eerder noemden (Matth. 7 : 7-12; zie ook Luc. 11 : 1-13), het bidden met zoeken en met het kloppen op een deur. Hij bedoelt dan voortdurend zoeken en voortdurend, volhardend kloppen. Zoeken tot je vindt, kloppen tot je wordt opengedaan, bidden tot je ontvangt. jezus vertelt daarover een verhaal, een gelijkenis zoals dat in de Bijbel heet. (Luc. 18 : 1-8). Hij zegt: als zelfs een onrechtvaardig, een slecht mens tenslotte toch luistert, dan zal God toch zeker horen, als we erg veel van Hem verwachten. jezus vraagt ook: is er nog wel geloof? Wie tot God bidt moet Hem vertrouwen, zo- als een kind vertrouwt op zijn vader .

Het heerlijke van: Gebedsverhoring

In de Bijbel kun je lezen over heel wonderlijke gebedsverhoringen. Een voorbeeld. In de tijd van Elia, een profeet uit het Oude Testament, vereerden veel Israëlieten een afgod, Baal, een 'god' van wie men dacht dat hij de vruchtbaarheid bracht. Elia krijgt de taak zijn volk weer bij hun God terug te brengen. Hij bidt dan om droogte. Door die droogte moet het volk Israël inzien dat alleen God, de HEERE (in hun taal jahwe, spreek uit Jááwee), de schepper van de hemel en aarde, vruchtbaarheid kan geven. Elia houdt God aan zijn eigen Woord. (Deut. 28 : 11-14 en 1 Kon. 8 : 35-40). God verhoort het gebed van Elia; het regent niet meer en de droogte komt over het land. En als het volk dan niet inziet dat al- leen hun God God is en daarmee weer voor Hem kiest, bidt Elia weer . Maar nu om regen. En ook dat gebed wordt verhoord. U moet die ge- schiedenis maar eens nalezen in 1 Kon. 17 : 1 tot 18 : 46. En daarna eens lezen wat er staat in Jac. 5 : 16- 18. Jacobus wijst daar op dit gebeu- ren in het oude Israël, als hij schrijft over de kracht van het gebed.

Het o zo moeilijke van: Onverhoorde gebeden

De Bijbel vertelt ook over gebeden die niet verhoord worden, hoewel God de gebeden wel gehoord heeft. Paulus, een gezondene door Jezus Christus om het evangelie te verkondigen (een apostel genoemd) schrijft over een gebed van hem dat niet werd verhoord in 2 Cor. 12 : 7-9. Hij heeft een geweldige ervaring gehad, hij is in het hemelse paradijs geweest. Zelf weet hij niet of dat nu werkelijk of in een soort visionaire toestand gebeurde. Hij hoorde woor- den die hij niet verder vertellen mag. Iets om behoorlijk trots op te zijn. Maar om hem klein te houden krijgt hij een 'doorn in het vlees'. Hij zegt niet wat dat nou precies is. Zijn lezers hebben dat natuurlijk wel geweten, en misschien was het iets als een , ooglijden. Paulus bidt driemaal of God 'die doorn' weg wil nemen. Het gebeurt niet. God zegt tegen hem: 'Mijn genade is genoeg voor u'. Dat betekent: Mijn liefde, de Bijbel spreekt ook welover 'goedertierenheid', waarmee God de schuld de zonde vergeeft, moet genoeg zijn.

Mozes, de leider uit het Oude Testament, heeft iets dergelijks ervaren. Je kunt dat lezen in Deut. 3 : 23-28 en Num. 20 : 7-13. Omdat Mozes ongehoorzaam was geweest, mag hij van God het land dat de Israëlieten beloofd was niet binnengaan. Hij vindt dat heel erg. Daarom vraagt hij of hij niet toch het beloofde land mag binnentrekken. Maar God zegt: 'spreek Mij over deze zaak niet meer' . Het gebed van Mozes is door God wel gehoord, maar Hij doet niet wat van Hem gevraagd wordt. Soms zegt God al van te voren dat een gebed niet verhoord zal worden. Hij verbiedt dan zelfs het bidden. Lees maar eens in Jer. 14 : 7-12 en 15: 1.

Gebeden in de Bijbel

Bidden, helpt dat? Misschien is de vraag wel. fout. Als je het gebed ziet als een mlddel om over God naar je eigen inzichten te kunnen beschikken, zal er zeker geen verhoring komen op je gebed. En bidden helpt ook niet als je het beschouwt als een " middel dat ook wel eens te proberen zou zijn.

In de Bijbel staan veel gebeden. Als je die gebeden eens aandachtig leest, zijn er een paar dingen die telkens sterk opvallen. Laten we als voor- beeld eens kijken naar Psalm 25. Daar staat boven in de vertaling van het Bijbelgenootschap: Bede om vergiffenis en verlossing. Dat opschrift is er door de vertalers boven gezet, maar het geeft de inhoud van de Psalm goed weer. De dichter bidt om verlossing, maar hij begint daar niet mee. Allereerst spreekt hij zijn vertrouwen uit in de God tot wie hij bidt; 'zijn ziel opheft' staat er (vers 2 en 3). Daarna vraagt hij of hij God goed mag leren kennen (vers 4 en 5). Dan belijdt hij zijn schuld en bidt hij om vergeving, terwijl hij zegt er vast van overtuigd te zijn, dat God hem ook vergeven zal (vers 6-11). En pas nadat hij God om zijn trouw geprezen heeft begint de dichter van Psalm 25 in het 16e vers te vragen om hulp.

Blijkbaar is er iets dat de dichter nog meer beangstigt dan de haat van zijn vijanden. Zijn eigen schuld, zijn eigen zonde benauwt hem veel meer . Zonde, dat is niet doen wat God zegt en juist wel doen wat God verbiedt.

 Daarom gaat zijn gebed om vergeving van de zonde voorop. Hoewel hij er vast van overtuigd is, dat God zijn gebed verhoren wil, vindt hij dat kennelijk toch niet zo'n vanzelfsprekende zaak, Wil God welluisteren naar een zondig mens? Kun je bij al dat kwaad dat je doet, wel vrijmoedig de hulp van God inroepen?

Jezus Christus zegt ons dat we moeten bidden in Zijn Naam (Joh. 16 : 23-28), Wat betekent dat? En dan staat het er weer: 'bidt en u zult ontvangen'. Al zoekend naar het antwoord op de vraag 'Bidden, helpt dat?', moeten er eerst andere vragen beantwoord worden. Hoe moet je bidden ? Waarom en waarom moeten we bidden ? Mogen we om van alles bidden? Krijg je alles wat je vraagt?