Schriftlezing:
Leviticus 16:20-22
Johannes 1:28-40

Het was stil op aarde. Zes dagen lang had God gesproken. Eén dag had God gerust.
In het Paradijs wandelde de MENS.
Het hoogste schepsel dat God gemaakt had. Hij verlustigde zich in alles wat Zijn God gemaakt had. Alleen harmonie en vrede. Geen enkele valse toon…..
Maar in het verborgene was een vergadering: Satan met zijn helpers zaten bij elkaar. Hij had zelf de voorzittershamer.
“Hoe kunnen wij Gods schepping verwoesten”, was zijn vraag. De weg werd gevonden: door middel van de mens!

Daar staat Eva in de hof…. bij de verboden boom. De boom van God.
Er komt een stem uit de boom: “Is het ook dat God gezegd heeft; je mag van deze boom niet eten”?
Dat moet je niet serieus nemen hoor…. Het is echt niet zo erg als je denkt.
En de mens heeft genomen. De mens heeft gesproken. De mens heeft wat God gesproken had verworpen. En het is veel en veel erger dan je kunt bedenken.

Heel de schepping van God één grote chaos! Ziekte, onrust, nood, verderf, dood, angst en lijden, oorlogen en natuurrampen….
Vrucht van het spreken van de mens…..

Dan komt God en spreekt nog een keer…. tot de angstig zwijgende mens: Ik zal een Verlosser zenden. Die redt van de dood en het verderf. Ik wil niet dat u sterft.
Ik wil die chaos niet. Ik wil een Koninkrijk van vrede en rust. Waar geen tranen meer zijn en geen verdriet. (Openbaring 21 en 22)
Maar uw schuld moet betaald.
Dat heeft Mijn Zoon op Zich genomen.
Hij zal betalen- Hij zal de kop van de slang vermorzelen en de duivel overwinnen.
Hiermee mogen Adam en Eva de wereld in.
En het Paradijs gaat dicht.
==========
Het is stil in Bethlehems donkere nacht….
Daar lopen een man en een vrouw, zoekend naar een plekje waar het Kind geboren kan worden.
Ja…! Ze hebben het. In een stal. Bij de dieren.
En daar ligt Hij…… Immanuel – God met ons!
=========
Dertig jaar later:
Het is onrustig in Jeruzalem.
Heb je het gehoord: De Verlosser is geboren! Maar het is vreemd hij heet Johannes. Duizenden mensen luisterden al naar zijn boodschap en zij lieten zich door hem dopen…..

We gaan kijken wat er gebeurt: Ja, bij Bethabara daar is een prediker.
Hij ziet er maar woest uit. Kameelharen jas. Sprinkhanen eten.
- Hij preekt! Met een geweldige stem roept hij het uit: “Verander je, bekeert u, ga anders leven…. want het Koninkrijk van God is dichtbij gekomen”.
Daar kun je niet zomaar bij horen.
Dan zul je eerst je leven moeten wijzigen. Je zult je moeten bekeren!

Maleachi 3:1 Ziet, Ik zend Mijn engel, die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal; en haastend zal tot Zijn tempel komen die Heere, Die u zoekt,

Die engel is Johannes de Doper, de WEGBERIJDER.
Een stem van iemand die roept in de woestijn:
Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis
een gebaande weg voor onze God.
4 Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden; wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden.
5 De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden,
en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de HEERE heeft gesproken.

De mensen denken (en hopen) dat Johannes de beloofde Messias is. De Verlosser. Maar hij zelf zegt NEE! Ik ben de stem van de roepende. En meer niet. Ik bereid de weg voor Hem uit.
Zijn antwoord bevredigt de mensen niet echt.

EN DAN KOMT JEZUS….
Plotseling stopt Johannes…. Hij wijst…. Hij straalt….. Hij springt op van vreugde…..
Daar is Hij…..!!!
Johannes 1:29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld weg neemt!

Waar denkt u aan bij een lammetje? Wat roept het lammetje voor gevoelens bij u op?
Voorjaar, weide, lief en schattig…. Pasen….
Maar wat roept een lam op in de Bijbel…? In de Bijbel waren de lammetjes vooral belangrijk in verband met de offers in de tempel.
Ze werden geofferd aan de Heere.
Ze werden geofferd om de mensen met God te verzoenen.
Het lam stierf in de plaats van de man of vrouw die gezondigd had.

Een lam, een ram, een stier, een schaap, een rund, een paar duifjes….
We zien ze in de Bijbel altijd in verband met zonde belijden, zonden vergeven, offeren aan God….
We hebben een speciaal stukje gelezen uit Leviticus; over een bok die op een speciale manier geofferd werd;
LEES LEV 16:21 en 22
Maar Johannes roept: “Zie het Lam van God…..!!”
Hij kent de Bijbel.
Hij weet wat Psalm 40 zegt over betaling voor de zonde.

Hebreeën 10 helpt ons om alles een beetje beter te begrijpen.
7 Toen zei Ik: Zie, Ik kom-in de boekrol is over Mij geschreven,
om Uw wil te doen, o God.
8 Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht.
9 Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten.

Johannes veert op! Daar is Hij.
Het Lam van God. Het offerlam dat God aan jullie geeft.
Jesaja 53:4 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.
5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen
op Hem doen neerkomen.

…. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!
LAM VAN GOD, voor MENSEN
Het is het Lam dat God ons geeft om Zichzelf te offeren…. in onze plaats…. voor onze zonden.
Hij is het offerlam dat God aan ons geeft
Het LAM hoort bij God.

Dit Lam is Gods eigendom!
Maar Hij heeft het niet Zelf gehouden. Hij geeft het aan ons als Adams kinderen.
Dit Lam wordt geofferd voor de zonden van de wereld.
Weggeschonken door God de Vader als offer voor onze zonden.
Voor de zonden van u en mij…
En weet u: wie in Hem gelooft is verlost van zijn / haar zondenschuld. Hij/zij ontvangt genade. Genade bij God.

Goed opletten op vers 29: Dat Kind van Kerst is niet zomaar een Kind, ook niet zomaar een Lam…..
Het komt met een opdracht.
Vrijwillig op Zich genomen….
Hij zal het uitvoeren ook….
Hij draagt onze zonden reeds bij Zijn geboorte. Geen plaats voor Hem.
De wereld moet Hem niet. Ook vandaag nog niet hoor!
God schonk Hem, dat Kind, aan die boze, duistere, zondige wereld die eigenlijk tegen God is.

En dat Lam is overwinnaar van alles wat er op deze aarde huist.
Zie bijvoorbeeld: Openb.5:6,12; 7:17; 13:8; 17:14

Dat alles met Jesaja 53 als achtergrond
en Leviticus 16 (dat we lazen) in ons achterhoofd.
Schuld op Zich nemend, Borg voor ons, Overwinnaar van hel, dood en graf.

Het LAM was in het O.T tot verzoening van de misdaden en de zonden van het volk Israël.
Maar het Kerstkind, het Lam van God dat Johannes aanwijst, zong Simeon in de tempel: Een licht tot verlichting van de heidenen.
Dat Kind verzoent de hele wereld met God. Daarom is Hij een licht ter verlichting van het heidendom.

Alle gissingen over deze tekst kunnen we weg aten vallen. We letten op de uitdrukkelijke prediking van Johannes, de Evangelist:

Hij wijst heel nadrukkelijk: Je moet naar Hem, naar Jezus.
Luister nog eens goed naar de roep van Johannes!
Dat is Gods boodschap die Johannes aan de mensen doorgeeft. Heel de Bijbel staat er mee vol:
“Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!”

LET OP: Deze woorden staan in de tegenwoordige tijd. Dit Godslam neemt nog iedere dag de zonden weg van mensen die met hun zonden en ellenden naar Zijn troon zich wenden.
Heeft u werk voor Hem?
Heb jij werk voor dit Lam?
Zien wij het Lam werkelijk? Horen de boodschap van Johannes: “Ga naar het Lam van God. Hij alleen is Redder van zondige mensen”.

Vrede en blijdschap vervullen uw hart, als het bloed, door Hem gestort, de bron van je leven wordt.
In de gemeenschap aan Zijn lijden vindt je allerlei vertroosting.
Als Hij Zijn wonden toont wordt je hart vervult met vreugde en dank.

Tegelijk, in alle ernst: ‘Wie de ogen voor dit Lam gesloten houdt, heeft eenmaal de tóórn van het Lam te vrezen.’


Als reactie twee discipelen (leerlingen) van Johannes, achter Jezus aan gaan. Verlangend om bij Hem te horen.
In geloof klemmen ze zich aan Hem vast en zijn gered!
En u??? En jij???
Het Lam van God wil ook uw en jouw zonden wegnemen en voor eeuwig achter Zich werpen.
Kom dan, mijn zoon, kom dan, Mijn dochter, GEEF MIJ JE HART!
Geldt ook voor jonge mensen hoor.
Amen!