Wat een blijdschap: Pinksteren!

Indianen die het Evangelie hebben leren kennen. De Shipibo stam in Peru.

Indianen die het Evangelie hebben leren kennen. De Shipibo stam in Peru.

VERRASSING…..

… Ik zal u een andere Trooster zenden…. 

Johannes 14:16  En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijft in eeuwigheid;

Johannes 14:26  Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

Johannes 15:26  Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Die Ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.

Johannes 16:7  Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want als Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar als Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.

 Het PINKSTERFEEST  is het feest van de vervulling en de verrassing. Vervulling: Christus gaat heen van deze aarde naar de hemel. Zijn werk hier op aarde is klaar. Helemaal volbracht. Met helder klinkende stem heeft Hij het uitgeroepen!

Verrassend: Bij Zijn heengaan noemt de Heiland de Heilige Geest  “TROOSTER”…… Een andere TROOSTER.

Deze Trooster zal Hij zenden zegt Hij tegen Zijn discipelen, en over hun hoofden heen naar ons vandaag. Wat een wonderheerlijke toevoeging vermeldt Hij dan: Deze Trooster zal bij ons blijven, nooit meer van ons wijken. Nooit weggaan… Tot aan het eind van de tijd al Hij bij ons zijn.

Dat heeft Hij beloofd, Hij die onze Verlosser is.

Let goed op: Hij noemt de Heilige Geest “de andere TROOSTER”!

Hijzelf was de eerste TROOSTER. Hij troostte door ons te nodigde om tot Hem te komen. Hij troostte door ons te onderwijzen in de hemelse dingen. Hij troost ons vandaag nog steeds door ons te openbaren HOE onze God is. Hij heeft ons getroost met de wetenschap dat God een hart vol liefde heeft naar de mensenkinderen. Hij was gezonden tot die verloren liggende wereld met de “troostboodschap”: Wendt u naar Mij toe, word behouden….

Wat een heerlijk wonder dat Hij niet gekomen is om ons te straffen voor onze schuld, maar om ons te troosten dat er vergeving is…

Dat Hij niet gekomen is om een streng oordeel over ons te vellen en ons weg te werpen…

Maar juist om in onze nood, Zijn liefde woorden te spreken… En die woorden kracht bij te zetten door Zijn heerlijke daden toen Hij op aarde was. Hij heeft niemand te slecht gevonden om hen te helpen en te redden. Lees het maar na in de vier Evangelieverhalen.

Vaak wordt er door mensen, vooral jongeren gezegd: “Was de Heere Jezus nog maar op aarde, dan kon ik naar Hem geen met mijn vragen. Nu sta ik vaak tegenover mensen die me toch niet helpen kunnen, en vaak zelfs niet helpen willen.”

Misschien herken je het wel?

Het is waar; blinden, doven, kreupelen, verlamden en zieken in de ergste graad, werden bij Hem gebracht… EN HIJ GENAS HEN!

Tot aan het kruis heeft Hij Zijn troostwerk voorgezet. Zijn moeder, Zijn medekruiseling, Zijn vijanden…. Hij heeft ze willen helpen.

KIJK NU GOED NAAR DE BIJBEL!

Hij ging weg, om Zijn werk voort te zetten in de hemel. VOOR ONS, MENSENKINDEREN.

En naar de aarde zendt Hij de Heilige Geest. Die samen met de Vader en de Zoon God is. Die ons kent in onze nood en verdriet. Die ons kent tot in de diepste vragen van ons hart en de diepste pijn en nood in ons leven.

Daarom hebben we twee Pinksterdagen!

Die hebben we nodig om ons te verblijden en verheugen over het werk van onze Heiland. De zegen die Hij ons schenkt: De Heilige Geest, de Andere Trooster, is bij ons. Hij woont in de gemeente van Christus. Hij is gekomen om te troosten door het werk van Jezus Christus voor ons tot werkelijkheid  te doen komen. Hij opent onze harten voor het Woord. Hij verlicht ons verstand zodat we Jezus zien zoals Hij is, maar zodat we ook onszelf zien zoals we zijn.

Als de pijn en de nood samenknijpt, graaf dan niet te diep in deze pijnen en zoek niet te veel in uzelf, maar denk dan na over dit PINKSTERWOORD: Ik ZAL u een andere TROOSTER zenden. Hij zal dat doen als u daar naar uitziet en daar om vraagt.

Laat dit Pinksterwoord tot uw ziel spreken en uw ziel troosten. Weet je hoe de tekst compleet luidt? 

…. En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijft in eeuwigheid; de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. En wanneer die Trooster zal gekomen zijn, Die Ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van de Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen….. 

Hij bidt met en voor mensen die tot Hem komen. En Hij vertroost en bemoedigd hen door Zijn Heilige Geest. Die leidt u in de waarheid en de liefde van God. Die troost allen die tot Jezus vluchten….. 

Daarom hebben we Pinksteren. Daarom mag er gezongen worden:

"Wat blijdschap smaakt mijn ziel,

wanneer ik voor U kniel.

In het huis dat Gij U hebt gesticht....."

.