Waar we over denken om te kunnen bidden

BIDT IN VOLLE OVERGAVE

Het is in onze tijd de gewoonte dat ouders hun kinderen gebedjes van buiten laten leren. De predikant of pastoor leest of zegt uit het hoofd een welsprekend gebed op dat heel indrukwekkend klinkt.

Maakt zoiets indruk op God?

De "vruchten" tonen aan dat God zelden naar zulke gebeden luistert, want zij worden gewoonlijk niet verhoord.

Dit komt doordat de mensen niet met hun hart tot God roepen.

Hosea 7:14 En zij roepen niet tot Mij met hun hart, wanneer zij jammeren op hun leger. Om koren en most kerven zij zich; zij zijn weerspannig tegen Mij.

Zij roepen God niet aan met heel hun wezen, zoals de profeten uit de oudheid deden en zoals Christus deed toen Hij bad.

Op de avond vóór Zijn kruisiging had Jezus kracht nodig van God voor de komende beproeving. Hij moest werkelijk dicht tot God komen. Hij knielde neer en begon te bidden dat Gods wil, niet Zijn wil, zou geschieden.

Lukas 22:39 En Hij verliet de stad en ging, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden Hem. 40 En toen Hij aan die plaats gekomen was, zei Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt. 41 En Hij zonderde Zich van hen af, ongeveer een steenworp ver, knielde neder en bad 42 deze woorden: Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede! 43 En Hem verscheen een engel uit de hemel om Hem kracht te geven. 44 En Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen. Hij bad vurig, met heel zijn hart.

In Jakobus lezen we: Jakobus 5:16 … Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Wij moeten vurig bidden, als we willen dat God naar ons luistert.

Dat wil zeggen: met ons hele hart, met volle aandacht en overgave.

Ontzag en nederigheid

De moderne mens heeft een zelfbewuste, zelfgenoegzame mentaliteit en denkt dat hij het best zonder God kan stellen. Hij heeft noch vrees voor God noch respect voor diens Woord, hij aanvaardt het niet als gezaghebbend in zijn leven. Hij is ijdel, zelfzuchtig en verwaand.

Is het dan een wonder dat God de gebeden van zulke mensen niet verhoort?

De allereerste vereiste om God te kennen is Hem te vrezen en ontzag voor Zijn Woord te hebben. "De vreze des Heeren is het begin der wijsheid" Psalm 111:10.

De mens dient in te zien dat hij slechts stof is en dat hij tot stof zal wederkeren tenzij en totdat hij Gods Geest ontvangt, wat de verwekking tot eeuwig leven is. Eeuwig leven is een gift van God Romeinen 6:23, niet iets dat we al hebben:

Jakobus 4:13 Welaan dan, gij, die zegt: Vandaag of morgen gaan wij op reis naar die en die stad, wij zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken; 14 gij, die niet eens weet, hoe morgen uw leven zijn zal! Want gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt.

Wij dienen God te vrezen en te beseffen dat ons leven in Zijn handen is. Wij horen nederig te zijn en te beseffen dat elke gift of gave die we mogen hebben, van ons is omdat God ons die gegeven heeft.

Wanneer we onze Schepper in die geesteshouding kunnen benaderen – met eerbied voor Zijn macht en gezag over ons leven, dan zal Hij onze gebeden verhoren.

Tijdens Zijn leven hier op aarde vreesde zelfs Christus God zoals ook wij Hem behoren te vrezen.

Hebreen 5:7 Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, 8 en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden.

Wanneer we ten volle onze eigen hulpeloosheid beseffen, dan zullen we God aanroepen zoals we het behoren te doen.

Een nederige houding en heilige “Godsvrees” zijn in gebed altijd noodzakelijk.

Wees volhardend

In Lukas 18:1-8 gaf Jezus een gelijkenis om ons te leren dat we altijd behoren te bidden en nooit de hoop mogen opgeven. Hij liet zien dat zelfs een onrechtvaardige rechter uiteindelijk naar de smeekbeden van een weduwe die bij hem bleef aanhouden, zou luisteren.

Lukas 18:1 Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. 2 En Hij zei: Er was in een stad een rechter, die zich om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde. 3 En er was een weduwe in die stad, die telkens tot hem kwam en zei: Verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. 4 En een tijdlang wilde hij niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf: Al bekommer ik mij niet om God en al stoor ik mij aan geen mens, 5 18-4b toch zal ik, 18-5a omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen; anders komt zij mij ten slotte nog in het gezicht slaan. 6 En de Heere zei: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt. 7 Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten? 8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

Evenzo horen wij tot God te blijven bidden, zelfs al verhoort Hij onze gebeden niet onmiddellijk.

God heeft in Zijn Woord vele beloften gedaan, maar Hij heeft nergens gezegd dat Hij ze zou nakomen op het ogenblik dat, of op de manier die wij verkiezen. Soms is het heel goed voor ons dat onze gebeden niet onmiddellijk verhoord worden. God is bezig geduldig geloof in ons karakter op te bouwen.

Onder goddelijke ingeving schreef Jakobus: Jakobus 1:3 want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt.

Als God onze gebeden niet onmiddellijk verhoort, oefen dan geduld en blijf bidden tot Hij ze verhoort.

We moeten niet zeuren als we tot God spreken. Hij bezit de allerhoogste wijsheid om te weten wannéér en hóe Hij het best ons gebed kan verhoren. Maar als wij gebeden hebben zoals het hóórt, dan zal Hij ons verhoren. God houdt altijd Zijn beloften! Wees dus volhardend.

De kerken van deze wereld dwalen wanneer zij een bepaald gebed elke week maar weer blijven herhalen. Vermijd deze fout. Het is zinloos om in ons gebed wekelijks of dagelijks dezelfde woorden op te zeggen. Zou u elke dag door uw dierbaren en relaties zo aangesproken willen worden? Denk aan de zegeningen die we ontvangen hebben, denk aan de behoeften van anderen en onszelf en bid met uw hart.

We moeten ons niet schamen

Om je goed te kunnen concentreren is het verstandig om te bidden op een plaats waar je niet gestoord wordt. Bovendien mag een christen er niet op uit zijn om geprezen te worden om zijn vroomheid. Wij moeten erop letten niet te bidden om door de mensen gezien te worden. Maar we hoeven ook niet overdreven geheimzinnig te doen, alsof we ons ervoor moesten schamen.

Als we op welk moment van de dag ook behoefte hebben om te bidden in onze kamer of een ander stille plaats in huis, dan moeten we niet bang zijn dat onze huisgenoten ons zullen aantreffen in gebed.

Lukas 9:18 En het geschiedde, terwijl Hij in het gebed alleen was, dat de discipelen in zijn nabijheid waren … Vers 28 En het geschiedde ongeveer acht dagen na deze woorden, dat Hij Petrus en Johannes en Jakobus medenam en de berg opging om te bidden.

Dit zijn twee voorbeelden van Christus, die op korte afstand van Zijn discipelen bad. Zij wisten waar Hij was en wat Hij aan het doen was.

We hoeven niet beschaamd te zijn als iemand weet dat we aan het bidden zijn. Wees alleen voorzichtig niet te bidden om de aandacht van mensen te trekken. De beste plaats voor het bidden is een privé-vertrek waar we niet gestoord zullen worden. Toen Jezus met Zijn discipelen in het huis van Petrus verbleef, zocht Hij de eenzaamheid op om ongestoord te kunnen spreken met Zijn Vader. Markus 1:35 En vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op en ging naar buiten en Hij ging heen naar een eenzame plaats en bad aldaar.

Het gebed is een onmisbaar middel om ons te concentreren op ons contact met de Schepper van hemel en aarde, die onze eigen liefhebbende, geestelijke Vader is. Een juiste houding bij het gebed zal ons hierbij helpen.

HOE VAAK BIDDEN

In Handelingen 13:22 lezen we dat David een man was naar Gods hart.

Lees eens enkele van zijn psalmen. Vele van de psalmen zijn gewoon gebeden van David. Hij bad tot God in ogenblikken van tegenspoed, voor leiding en in dankzegging. In alle omstandigheden wendde David zich in gebed tot God.

We moeten niet denken dat we God 'lastig vallen' door onze vreugden en problemen met Hem te delen. Spreek vaak tot God in alle omstandigheden. Dat is ongetwijfeld een van de hoofdredenen waarom David een man naar Gods hart was.

Als we een kind van God willen zijn, dan moeten we onze hemelse Vader 'leren kennen'; vaak met Hem spreken; ons leven met God delen. In Psalm 55:18 andere vertalingen vers 17 schreef David dat hij "des avonds, en des morgens, en des middags" – driemaal daags – zijn hart voor God uitstortte.

Wij lezen over Gods profeet Daniël dat hij driemaal daags zich neerboog op zijn knieën om te bidden en om zijn God te loven, zoals hij dat ook voor zijn ballingschap gewend was te doen. Deze voorbeelden zijn geen geboden, maar zij tonen zeker aan dat drie keer per dag in gebed neer te knielen een goede manier is om God in ons leven te brengen.

Ons leven moet voortdurend in een geest van gebed zijn. Daarom schreef Paulus: bid zonder ophouden. Dat kan zijn tijdens ons werk of vrijetijdsbesteding. We vragen Hem al onze gedachten en handelingen te leiden.

Wanneer we uit ons humeur dreigen te raken of wanneer we over een zekere handelwijze in twijfel verkeren, reageer dan niet direct naar eigen gevoel, maar vraag God eerst. Vergeet niet dat God meestal antwoordt via de Bijbel. Vraag God om de wijsheid, het geloof en de kracht om datgene te doen dat goed is. Deze eenvoudige werkwijze verandert ons leven! Ons leven zal dan meer inhoud krijgen en méér werkelijk geluk kennen.

Hoe lang moeten we bidden

Als wij God werkelijk liefhebben, zullen we graag vaak onze tijd in gesprek met Hem willen doorbrengen. Ons geestelijk voedsel verkrijgen we door contact met God door middel van Bijbelstudie en gebed. Het bereiden en nuttigen van ons stoffelijk voedsel neemt elke dag heel wat tijd in beslag. Is ons geestelijk voedsel niet belangrijker? Besteed er voldoende tijd aan om het te verkrijgen.

De meeste mensen hebben weinig tijd. Daarom is het belangrijk om onze dag efficiënt in te delen en geen tijd te verspillen. We moeten het ware doel van ons leven goed voor ogen houden. Soms zullen we een lange tijd met God moeten doorbrengen. Christus bad een héle nacht voordat Hij Zijn twaalf discipelen koos.

Wanneer we voor een belangrijke beslissing of voor ernstige moeilijkheden komen te staan, denk dan aan dit voorbeeld. Breng in zo'n crisis een lange tijd in Gods aanwezigheid door. Bidden met al ons vermogen.

Waarover - waarvoor we bidden

Vinden we het moeilijk om te weten waarover we moeten bidden? In de eerste plaats, dank God voor alle goede gaven. Jakobus 1:17 Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.

Met gaven en geschenken moeten we niet in de eerste plaats aan materiele zaken denken.

Hoe weinig waarderen de meeste mensen Gods grenzeloze liefde!

Laten we de Bijbel bestuderen dan zullen we zien waarvoor Gods ware dienaren baden. Laten we het 'ik' eens uit onze gedachten zetten.

Efeze 6:17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; 19 ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken.

Filippensen 1:3 Ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk; 4 immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap.

Kolossensen 4:12 Epafras laat u groeten, die een der uwen is, een dienstknecht van Christus Jezus, altijd in zijn gebeden voor u worstelende, dat gij moogt staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil.

 Kniel elke dag voor God en bid voor iedereen.

Op de vraag voor wie we moeten bidden, is het antwoord: voor onze naaste. Onze naaste kan iedereen zijn, niemand uitgezonderd, want ieder mens is een potentieel kind van God. Onze naaste is niet alleen een broeder in het geloof, maar ook de overheid of de slachtoffers van natuurrampen en niet te vergeten, onze vijand.

1 Timotheus 2:1 Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, 2 voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. 3 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, 4 die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. 5 Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.

Vanzelfsprekend hebben onze ouders, broers en zusters een hoge prioriteit in ons gebed. Vooral als we elkaars noden en vreugden kennen, is het een voorrecht om de Vader en Jezus Christus daarbij te betrekken. Geef God hierin de leiding, zoals we dat ook moeten bidden in het geestelijke gezin dat de Vader vormt met Jezus Christus en ons.

Egoïsme in het gebed is geen christelijke houding. Maar natuurlijk mogen en moeten we onze eigen noden en blijdschap in het gebed met de Vader en Jezus bespreken en met Hen delen.

Leer de juiste vragen stellen. Een voorbeeld. Uiteraard is het verkeerd om God te vragen om de exacte datum van Jezus' terugkomst. Maar het is goed om God herhaaldelijk te vragen om de spoedige komst van Jezus en Zijn Koninkrijk.

Bid niet om iemand te straffen die volgens ons gezondigd heeft, maar bid om Gods hulp voor die persoon.