Voor jouw een struikelblok.... of een honingbron ...?

Dit artikel schrijf ik naar aanleiding van een vraag die ik gekregen heb van iemand die helemaal op dit woord “uitgekeken” is, en alles over geloof daarom heeft weggegooid. Hij vraagt mij wat ik er over in de Bijbel kan vinden en wat ik vind, dat we er aan hebben.

De vraag: Uitverkiezing is een verzonnen verhaal! Alleen maar een leerstuk. Punt uit!? Ik ben er helemaal klaar mee!

Dankjewel voor je vraag. Maar gooi niet te snel weg wat je niet goed begrijpt. Is het wel een vraag voor je? Of is het alleen een schop geven tegen iets dat je niet begrijpt?  Ik weet het: “Het woord “UITVERKIEZING” is voor velen een zeer geladen woord geworden. Voor jongeren is het vaak een onbegrepen iets. “Hoe kan nu God de ene wel kiezen en de andere niet?” Het is natuurlijk een "leerstuk".... En daarmee is het ook tegelijk voor veel mensen een vies woord. Bah! Men haalt er de neus voor op. Men schokt met de schouders.....Hum… uitverkiezing, niks voor mij. Dat is achterhaald. Daar word je in sommige kringen mee doodgeslagen en monddood gemaakt. Oorspronkelijk was het niet zo, maar in de loop van de jaren (of eeuwen?) heeft het een negatieve klank gekregen. Een afschrikkend woord… Een afwijzend woord….

Op het eerste gezicht lijkt het een logische opmerking. Maar het is een bewijs dat we nog niet begrijpen hoe groot God is en hoe liefdevol.

“Uitverkiezing”…  Het maakt je stil op allerlei manieren. 

Misschien herken je hiervan wel enkele dingen in je eigen leven. Wat moet ik er mee? Ik wil er niets mee! 

En toch: Lieve lezer let op! Uitverkiezing is een heel heus Bijbels woord. Je bent misschien nog heel jong…. Misschien ben je opgegroeid in een omgeving waar dit woord een heel negatieve betekenis heeft gekregen? Misschien zegt het woord je helemaal niets… Hoe dan ook: Het is een heel positief woord. Een woord dat ons leven kan verrijken en ons in verwondering doen opzien tot de Heere onze God.

Het woord staat in de verschillende vormen, en voor verschillende zaken gebruikt een paar honderd keer in de Bijbel. En dan heeft het altijd te maken met kiezen, uitkiezen, verkiezen, er tussen uit kiezen, apart zetten, extra aandacht schenken, op laten vallen, nemen om te gebruiken, apart zetten om te schenken, ergens voor bestemmen.

Heel bekend is Romeinen 8:29,30: “Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd (uitverkoren), het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broeders. En die Hij te voren verordineerd (uitverkoren) heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.”.  Klinkt dat nu zo negatief? Heel die wereld vol mensen leeft maar verder en verder… zonder aan God te denken. Iedereen heeft genoeg aan zijn eigen leuke dingen, fijne dingen, zondige dingen, geld, seks, vakantie, werk, feesten, oorlog, ruzie en terreur…. De Apostel Paulus jubelt het uit: “Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen?......  Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Rom. 8:30

En nu even op een rij, misschien wel een beetje hard: Wie zijn uitverkoren?

1 Jezus Christus, Gods Zoon, uitverkoren om, als Middelaar tussen God en mensen, het Hoofd van Gods Gemeente te zijn.

2 De gemeente van Jezus Christus, uitverkoren in haar Hoofd. In Hem zijn zij uitverkoren.

3 De engelen. Dat lezen we in de Bijbel, bijvoorbeeld: “Ik betuig voor God, en de Heere Jezus Christus, en de uitverkoren engelen”. 1 Timotheüs 5:21.

4 Alle mensen die zalig worden. Zij zijn als gemeente van Christus in hun Hoofd, als volk, als gemeente, uitverkoren. Maar zijn ook ieder persoonlijk uitverkoren voor de eeuwige heerlijkheid. Hun strikt persoonlijk naam is ingeschreven in het boek van het leven. “Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen”. Openbaring 3:5

Ik wil nu alleen nog even ingaan op de uitverkiezing van mensen. Niet om te bewijzen dat er een uitverkiezing is. Niet om de leer van de uitverkiezing uit te leggen, maar alleen om in stilte over na te denken. Over de grootheid, het wonder, de heerlijkheid er van.

 “U hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkorenen Ik heb u gesteld, opdat gij zult heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijft; opdat zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve”. Dat zegt Jezus in Johannes 15:16

Zie je, hoor je, Wie hier dit woord gebruikt? De Heiland der wereld. Jezus Christus Zelf! Dan hoef je toch niet meer te schrikken van dit woord!!!  Het klinkt als een bazuinstoot uit Zijn Goddelijke mond. IK HEB U UITVERKOREN! IK HEB U GEKOZEN! Ik denk dat Petrus, Johannes, Filippus en al de anderen discipelen heel verdwaasd hebben staan kijken, en ook geen weerwoord hadden. Jezus heeft mij uitverkoren, gekozen om bij Hem te horen….

 Εκλεγομαι - ek’legomai, staat er in het Grieks:

1) uitlezen, uitkiezen, voor zichzelf kiezen

1a) iemand uit velen kiezen, d.w.z. Jezus die Zijn discipelen kiest

1b) uitverkiezen voor een ambt

1c) van God die uitverkiest wie Hij wil, om Zijn gunsten

te ontvangen en hen afzondert van de rest van de mensheid om heel

in het bijzonder hem toe te behoren en onder Zijn genadig

toezicht te leven

1c1) d.w.z. de Israëlieten

1d) van God de Vader die gelovigen uitverkiest en afzondert van de ongodsdienstige schare als dierbaar voor Hem, en die Hij, in Christus uitverkiest tot burger van het Messiaanse Rijk (Jak 2:5 ) zodat de grond van de uitverkiezing in Christus en Zijn verdiensten alleen ligt. 

Uitverkiezing, de één huivert, de ander lacht er om, weer een ander kijkt er met verachting naar; “wat een afschuwelijke gedachte!” Er zijn mensen die er door twijfelen aan Gods liefde en wijsheid en het ver van zich houden om er in te geloven. Maar voor een oprecht gelovig Christen is het tot rijke troost! Ja echt waar: Tot rijke troost. Een gedachte die vreugde geeft.

Stel je voor: “Ik heb God niet uitgekozen om mijn God te zijn, maar God heeft mij uitgekozen om Zijn kind te zijn”.  Kun jij, kunt u, deze gedachte klein krijgen? Hij keek naar mij. Zag mij, koos mij, nog voor ik geboren was. Ik was begrepen in Zijn Zoon. In Jezus Christus. Voor ongelovigen een rotsblok van ergernis en dwaasheid, maar mijn hart heeft zich gebogen voor God en Zijn verbond in Jezus Christus. De rots waar de ongelovige zich aan stoot is voor mij een honingbron geworden. Mijn ziel is er door gesterkt en verkwikt. In stille verwondering vraag ik mij af: “Waarom was het op mij gemunt? Wat zag U, Heere God in mij?”

Jezus zegt het tegen Zijn discipelen. Zij waren niet degenen die de Meester gezocht hadden. Zoek het maar op in de evangeliën. Jezus zocht hen op. Hij had hen geroepen om Hem te volgen en om Zijn dienaar te zijn. Maar ook om hun zending in de wereld te vervullen. Vrucht dragen was de opdracht die ze van Hem kregen. Dat Hij hen gekozen had….. dat was zekerheid, het fundament van hun geloof in Hem. Uitgekozen om Zijn Naam door te geven, achter Hem aan te komen met alle dingen van het leven, en straks, na hun sterven, eeuwig bij Hem te zijn. In gelukzaligheid met Hem te leven. Wat een heerlijk, onuitsprekelijk wonder!

Zo mogen we ook vandaag, binnen het Christelijk geloof, denken aan de uitverkiezing. Denk er eens even over na: God heeft ons uitgekozen, uitverkoren om Zijn Woord te ontvangen. Dat Woord (de Bijbel) dat ons de weg wijst naar Jezus Christus als Redder van zondaren. Redder van mensen. In dat Woord wijst God Zelf ons de weg om Jezus te leren kennen. Hoe je eeuwig bij Jezus kunt horen, eeuwig Zijn liefde kunt ervaren, eeuwig bij Hem mag zijn. Maar ook hoe je nu, in het leven hier op aarde door Hem geleid mag leven, aan Zijn hand de weg kunt gaan naar het Vaderhuis. Wat een heerlijkheid maakt Hij aan ons bekend: “Ik wil uw Zaligmaker, uw Redder zijn. Ik roep het je toe: “Geef Mij je hart. Geef je geheel aan Mij!  Aan Mij, die trouw Mijn woord houdt, Ik heb u uitgekozen om u dit te laten weten, om u dit te schenken, ja tot Mijn kind te maken. Ik, Jezus, ben de eerste in deze relatie. Ik heb u/jou opgezocht, Ik heb u/jou uitgekozen, om je deze boodschap te laten horen. Ik heb u/jou in Mijn handpalm geschreven, ja gegraveerd! Dat kan er nooit meer uit. Laat je niet afschrikken door allerlei verkeerde gedachten. Laat je niet terneer slaan door satan of zijn dienaren. Laat je maar uitlachen door alle vijanden. Ik ben met je”.

“Je hebt de dood verdiend, maar Ik heb je uitgekozen om van mij een Goddelijke boodschap te ontvangen”: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft". Joh 3:16.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail