Kerstfeest


Het feest van Gods liefde

JOHANNES 3:16

Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij

Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat

iedereen die in Hem gelooft niet verderft,

maar het eeuwige leven heeft.                                                                            

God heeft de wereld lief, niet de vrome, maar

de goddeloze wereld. Geloof je dat? Dat is de kern van het Bijbels denken

God heeft de wereld lief.

Die wereld vol zondige mensen. Die wereld vol oorlog en geweld.

Vol verdrukking en af perserij. Die wereld vol overspel en bruutheid.

Die wereld vol overspel en allerlei buitensporige zonden.

Die wereld die nooit aan God denkt en zeker niet naar God vraagt.

Dat laat de Heere God zien met het Kerstfeest.

Dat is niet zomaar een feest, zoals we alle dagen op de wereld feesten zien! Het is Gods grote feest. Het feest dat eerst 4000 jaar lang door God Zelf is aangekondigd. En nu al ruim 2000 jaar wordt in de hele wereld wordt uitgebazuind. Iedereen moet het horen, iedereen moet het weten: “God heeft de wereld lief! Zo heftig, dat Hij Zijn eigen Zoon geeft, tot in de dood, om die wereld te redden.

Iedereen die in de Zoon gelooft (in Jezus van Bethlehem) gaat niet verloren maar krijgt het eeuwige leven. Van God Zelf!

 

Dat Kind van Bethlehem, Jezus, is de grote grensoverschrijder, in Hem, en speciaal in Zijn geboorte in Bethlehem, zien we de liefde van God. Zien we hoe onvoorstelbaar groot die liefde van God was en is!

Het is een liefde die eeuwig leefde in het hart van de God van hemel en aarde, de God die alles schiep, Die alles onderhoudt en verzorgt.

De God Die ook vandaag nog Zijn verzorgende hand over jouw en uw leven laat gaan. Denk er eens over na!

Het is een liefde die pas ophoudt, waar de wereld ophoudt, en jouw, uw, leven ophoudt.
Jezus was niet geboren om een sociaal hervormer te worden. Hij was geen politicus, geen geleerde, geen generaal, geen kunstenaar. Hij was geen boer, geen winkelier, geen cursist, geen leerling, geen student. Hij kwam als dienaar, om te dienen. Mo Zijn Vader te dienen en te eren. Om de mensheid te dienen en voor eeuwig te behouden.

Denk daar toch eens over na; wie u of jij ook bent. Of je naar de kerk gaat of niet; Hij is geboren om de mens terug te brengen naar God de Vader.
Als eigen Zoon van God is Hij gekomen om u en jou te verlossen uit de macht van de zonde. Je kunt het ook heel eenvoudig zeggen, zomaar rechtuit: Als Jezus uit de wereld zou verdwijnen dan zou het een hopeloze wereld worden. Nu blijft ze nog Gods wereld, ten spijt van de wereld die naar God niet vraagt en van God niet wil weten. Jezus' voetstappen staan onuitwisbaar op de wegen van de wereld.
Die voetstappen van Jezus zijn de tekenen van Gods liefde voor ons als mensenkinderen.

God heeft de wereld lief, zijn liefde is zo groot als de zee, en ook zo peilloos diep en zo wijd.

God heeft de wereld zo lief, dat Hij zijn Zoon zond aan ons gaf, overgaf, zond, schonk. Hij, Jezus, is als een rivier van Gods liefde. Vanuit Zijn oneindige liefde schonk Hij ons zijn Zoon. Denk daar al deze Kerstdagen eens diep over na: God

heeft u en jou zo lief dat Hij Zijn eigen eniggeboren Zoon gegeven heeft om u en jou te redden. Hij wil niet dat wij verloren gaan. Denk erover na. Misschien is het uw of jou laatste Kerstfeest.
God zond ons in Zijn liefde zijn Zoon, opdat wij in hem geloven. Het geloof is de beker waaruit wij mogen drinken, het water, dat God ons aanbiedt.

Ik hoorde van iemand Johannes 3:16 altijd tweemaal las.
Eerst: zo lief heeft God de wereld gehad.
Dan: zo lief heeft God mij gehad.
Zo mogen ook wij dit woord tweemaal lezen.
Eerst: zo lief heeft God de wereld gehad.
Daarna: zo lief heeft God mij gehad.
Vult u uw naam maar in. Durf het eens, probeer het eens.

Wilt, je de geschiedenis van Kerst nog eens in de Bijbel lezen?

Dat kan heel eenvoudig hoor: LUCAS 2: I-20

 

Mijn vrouw, Nellie en ik wensen u heel gezegende dagen toe.

Daar bidden we ook om.

Hartelijke groet

Jan van Dooijeweert