Jij wilt God leren kennen? Dat kan echt hoor. Ook speciaal voor jou!

Als God ons geen inzicht zou geven zouden we nooit verder komen dan zuchten en steunen dat het leven zo moeilijk is.

Dan zouden we de volgende vraag ook nooit kunnen beantwoorden: “Kun je God ook zien?”. Ik weet niet hoeveel keer die vraag aan me gesteld is. Maar in ieder geval heel vaak. De ene keer met spot, de andere keer bloedserieus. Met een stille hoop… en ook met een stil verlangen…. Hierin zien we duidelijk dat de mens niet zonder zijn God kan. Veel mensen doen wel alles zonder God, maar resultaat lijkt alleen maar goed. Wij hebben onze Schepper, onze Maker, nodig! 

En dan komt vaak de opmerking, “Ja, maar je ziet niets van God. je kunt Hem niet zien. Hij zegt niets. Hij luistert niet naar je.” Enzovoort. De Heere God Zelf geeft het antwoord. Lees maar mee een gedeelte uit de brief die de Apostel Paulus geschreven heeft aan de gemeente in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden:

Romeinen 1. 

16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.
17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken,
19 omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard.

Dit maakt steeds minder indruk op de mensen in het algemeen. Het is gebruikelijk geworden om mensen vreemd , zelfs wel gek te vinden die hier rekening mee houden. Daardoor komt er verkeerde geest in de hele mensheid. De opvatting dat we het zelf wel kunnen redden. Door deze opvatting wordt het leven steeds moeilijker. We kunnen niet zonder God en weet je; God doet alles om onze aandacht te trekken. Hij toont Zijn grootheid in de natuur. Hij laat Zijn straffende hand soms over de wereld gaan. Laat ook de Corona pandmie een waarschuwing voor ons zijn. Het kan nog veel erger. 

20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. 21 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd.

22 Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden....

 Daar heb je het eerste punt waar je God kunt zien! Een mens heeft een  "ingeschapen Gods- kennis". Daardoor ga je nooit vrijuit tegenover God. Een mens weet dat er Iets of Iemand boven hem staat. Wereldwijd leidt dat de eeuwendoor tot het hebben van een God. Een mens kijkt naar boven om hulp. Dat doet een dier niet. Paulus wijst daar de gemeente in Rome heel nadrukkelijk op in het bovengenoemde gedeelte. Hierdoor zie je God nog niet! Je hebt alleen een besef dat Hij er is. Dat is een vaag besef, dat ook geen gestalte kan krijgen. Door deze kennis kun je nooit weten hoe God is of wie Hij is. Je kom terecht in het aanbidden van houten of stenen beelden. Of tot het aanbidden van vage gestalten die niemand ooit gezien heeft. Daarom iks het zo heerlijk dat God Zelf ons meer wil laten weten. Wil laten zien. Dat doet Hij op een speciale manier.

Hij laat iets van Zichzelf, van Zijn grootheid en Zijn heerlijkheid zien in de natuur.

Ik was eens op een klein congres met enkele voorgangers, daar spraken enkele broeders uit Nederland en uit Engeland. Eén van de Nederlandse broeders zei: “heeft u wel eens nagedacht over de schoonheid van de bloemen? Waarom staat een bloem zo stralend naar je te kijken?”…. Onderzoekend keek hij de groep rond of iemand een antwoord had.. Eén persoon stak een hand op en zei: “Omdat God ze zo mooi gemaakt heeft”. De spreker lachte: “Bijna goed”.  Even stilte en toen hernam hij het woord: “Nee, het is veel indrukwekkender; God wil aan je laten zien hoe lief Hij je heeft”.

Vreemd? Nee, helemaal niet. Als je een bloemetje mee naar huis neemt voor je vrouw of voor wie dan ook, dan wil je ook het mooiste boeket geven dat er te koop is! Zo is het met de bloemen. Maar die zijn slechts een klein deel van de natuur.

In de Bijbel komt dit heel mooi naar voren in Psalm 19:

2 De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.
3 Dag op dag spreekt overvloedig, (Letterlijk staat er in de Hebreeuwse tekst: stort overvloedig woorden uit)nacht op nacht geeft kennis door.
4 Geen spreken is er, geen woorden zijn er,hun stem wordt niet gehoord.
5 Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde,hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon.
6 En die is vrolijk als een held om snel het pad te lopen.
7 Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang, zijn omloop is tot het andere einde; niets is verborgen voor zijn gloed.

Lieve vrienden, ga toch nadenken over wat je in de natuur ziet. Laat je niet zomaar mee slepen met de moderne gedachten over evolutie. Ik weet ook niet hoe alles precies op een rij te krijgen is. Maar als ik in de natuur wandel of fiets of zit, dan voel ik me omringd door dingen die me toeroepen dat God er echt is.De enorme verscheidenheid aan kleuren, vormen, soorten, rassen, hoog, laag, bloeiend of niet bloeiend. Stilstaande planten of bewegende insecten, vogel, reptielen en zoogdieren.

Het wijst naar IEMAND die nagedacht heeft voor Hij het maakte (schiep) En die  IEMAND is niemand anders dan de God van hemel en aarde. Die Zichzelf noemt: “IK BEN DIE IK BEN”. De “IK BEN”.

We hebben door ons werk in Peru in de hoge bergen (tot 5200 meter zijn we geweest) maar ook de zwaar beboste jungle roept je van alle kanten toe: Dit kan niet zomaar ontstaan zijn. Hier is over nagedacht. Bomen zo dik dat je er een tunnel doorheen kunt maken waar een auto doorrijden kan.Vogels met zoveel kleuren dat je er door verblind wordt. Water dat kletterend neerstort en zich haast om in de oceaan te komen om daar te verdampen en als regenwater weer neer te komen op de aarde, en dan weer in sneltreinvaart naar de oceaan te haasten.

De Indianen gaan ons voor. Zij hebben in alle stammen hun “afgoden”. Ze aanbidden allerlei figuren tot “mama tiera” toe. Ze zien het in de natuur: Er moet iemand zijn die dit alles heeft gemaakt en ook nog onderhoud. En wij als moderne mensen met geweldige beschavingen, en geweldige cultuurprestaties, wij zouden hier niet blind voor moeten zijn en geen gelijk moeten geven aan een  stel zogenoemde “wetenschappers” die alles beter weten.

 Ik licht uit bovenstaande tekst een gedeelte:

 19 Ze hadden God wel kúnnen kennen. Want Hij heeft hun laten zien wat ze van Hem moeten weten.

20 Want Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zijn te zien in de natuur. Maar ze wíllen God niet kennen.
21 Ze hadden God dus kunnen kennen door naar de natuur te kijken….. Ze hebben voor alles liever hun eigen verklaring gezocht….. de macht en majesteit van de onsterfelijke God niet willen aanbidden.

Tante Francien (http://www.evangelist-van-dooijeweert.com/451296221) was verstandiger dan veel mensen die veel geleerd hebben. Ze zei het tegen die jongens bij huis: “Ik zie God in de natuur” Ze zag God in de planten, in de regen, in de zonneschijn, in de sneeuw en de hagel, in de grote schapen en de kleine lammetjes die dartelen in de weide.

De Indianen zijn in hun natuurstaat slimmer dan veel mensen in onze beschaving, zij zien overal dat er een God is. De Bijbel maakt er dan geen geheim van: Ze hadden God wel kunnen kennen, Hij laat Zichzelf zien in de natuur; Zijn eeuwige kracht en Zijn Goddelijke almacht is duidelijk te lezen in de natuur. “Maar” zegt de Bijbel dan “ze willen God niet kennen”.  Ik zeg vandaag“. Ze willen God niet zien.

Weet je wat je wel vaak hoort: “Ik geloof wel dat er iets is”. Maar niet erkennen dat er Iemand is. Dat wijst de natuur ons aan! Er is nagedacht over alles. Het is niet zomaar even ontstaan in een paar miljoen jaren. Maar de eerste woorden van de Bijbel zeggen: “In het begin was God er en Hij schiep (maakte) de hemel en de aarde. De aarde was eerst woest en leeg. Maar de Geest van God zweefde over de wateren. In de Hebreeuwse tekst staat er: “De Geest van God ‘broedde’ op de wateren. Dacht over alles na.

 Daar zien we God. De Schepper. Onze Vader.  Alles klaarmakende voor de schepping van de mens, de man en de  vrouw. De mens van nu zoekt daar liever een eigen, andere verklaring voor. Maar dat zal nooit klaarkomen. Als het ene vraagstuk is opgelost komt het andere weer tevoorschijn.

Aanbidt liever de macht en majesteit van de aanbiddelijke God die voor ons zorgen wil. De God waarvan de natuur spreekt in elke vezel. Van de tarwekorrel die ontkiemt als ze in de aarde komt, de vogel die met een paar kleine vleugeltjes in de lucht blijft, De walvis in zijn element die een heel schip omkantelt. Het grassprietje dat wuift op de wind en de koekoek die roept in het bos.

In een volgend artikel gaan we naar Psalm 19, die spreekt over de grootheid van God in de natuur maar ook van een andere grootheid.

Contact:http://www.evangelist-van-dooijeweert.com/235697862