OVER GODS LIEFDE.....
1 Johannes 4:16 En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.
Jeremia 31:3 De HEERE is mij verschenen van verre tijden! Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.
Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Op een vroeger wijkgebouw van een Katholieke kerk in Amsterdam stond een bijzondere spreuk: "God is liefde!"
Het gebouw is al lang afgebroken, mar het opschrift op de gevelsteen is nog bij velen bekend. "God is liefde", wat een opmerking.
Het Leger des Heils maakte er een heel persoonlijke boodschap van: "God heeft u lief". Heel persoonlijk. Het had een predikant in die dagen zo aangesproken dat hij het tot zijn thema maakte in een grote samenkomst in het concertgebouw in Amsterdam: "Mensen, God heeft u lief!"
Een professor in de theologie protesteerde heftig: "Dat mag u niet zeggen! God is liefde, dat is waar, maar je mag niet zeggen: God heeft u /jou lief. Dat is niet Bijbels verantwoord". De professor zei: "God heeft alleen de uitverkorenen lief". Een ander vulde nog aan: "Of God je lief heeft, dat weet je pas na je dood".

Wat is het erg dat we als Christenen over deze vraag moeten strijden. De Bijbel zegt het onomwonden: "God heeft u lief".
Moeilijk voor u of jou om te geloven, om te begrijpen... Al die problemen, al die nood in de wereld... Ik weet niet wat ik er mee aan moet".
Ik kan begrijpen dat u wel eens zo denkt. Maar de Bijbel wil ons leren dat het anders is dan mensen en theologen denken. Het is zoals God het Zelf zegt: "Ik heb u lief". Neem er een tekst bij dan zie je alles staan: Johannes 3:16, "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.".
Zo lief heeft God u /jou, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft om hier op aarde te sterven om voor onze zonden te betalen, te sterven. Is dat liefde of niet?
De Farizeeen in Jezus dagen hedden een heel ander Godsbeeld: Hij was hard, streng. Hij strafte zwaar alle zonden.
Jezus probeerde door middel van de prediking en gelijkenissen de mensen duidelijk te maken dat het anders was. Dat God de God is die het verlorene zoekt. Dat Hij God is maar de zondaar zoekt.
Lees voor jezelf Lukas 15 maar eens rustig een paar keer door. Dan wordt je stil, en verwonderd. God ziet naar je uit. Hij ziet ook naar u uit. Ook vandaag

TERUG   BIJBELSTUDIES