Artikel in de reeks

Artikel in de reeks "OVERGENOMEN".
De aangehaalde teksten zijn teksten uit de King James die vrij vertaald zijn naar het Nederlands.
Dit kan je helpen om je kennis te laten groeien waardoor je beter met mensen kunt praten die de Bijbel helemaal niet kennen.

Het levende woord van God

"Het Woord van God is levend en krachtig", zoals Het van zichzelf getuigd. Begrijpelijk, want het is het Woord van de levende God. Alle dingen zijn uit het Woord voortgekomen. De neerslag van het levende Woord vinden we in "de heilige Schriften", dat dan ook prompt "van God geïnspireerd" heet. Letterlijk "van God geblazen". Zoals ooit de eerste mens door God ingeblazen en "alzo een levende ziel" werd, zo zijn ook de heilige Schriften "van God ingeblazen" en daarom levend. Gevormd door geschriften, ontstaan op zoveel plaatsen en gedurende vele, vele eeuwen, vormt het niettemin een wonderbaarlijke eenheid.

De Bijbel is meer dan een boek met feiten uit de geschiedenis. Het is het levende Woord van God. Het Woord van God is eeuwig!
“Want alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af; maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid” (1 Petr. 1:24-25)
Wil je iets hebben, wat niet vergaat? Als je om je heen kijkt zie je dat alles uiteindelijk sterft, alles maar tijdelijk is. Houd je vast aan het Woord van God. Dat is eeuwig! Jesaja 40:6-8

Het woord van God is krachtig! “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg en de overleggingen en gedachten des harten.”(Hebr. 4:12)
Hoe schiep God de hemel en de aarde? Door te spreken. God sprak en het is er, zo ontstond de wereld en zo ontstond de mens (dus u en ik) Johannes 1:3 vertelt ons, dat alles is geworden door het Woord.
Hoe zal deze wereld vergaan? Openbaringen 19:15 vertelt dat er een zwaard uit de mond zal komen van Jezus, daarmee zal Hij zijn vijanden verslaan, dus weer door het woord van Hem! Zelfs zijn Naam is: Het Woord Gods (vs13) Zoveel kracht heeft het Woord van God!

En het mooie is: God heeft het Woord dat Hij gesproken heeft opgeschreven!
En Dát is de Bijbel! God heeft zijn woorden laten opschrijven in een boek, om tot jou persoonlijk te spreken. Als je het leest en aanneemt als Woord van God voor jou, dan zullen deze woorden een enorme kracht op je leven hebben, het zal enorme gevolgen hebben op je denken, maar ook op je gezondheid, omstandigheden, relaties, op alles.

Het Woord onderwijst 2 Timotheüs’ 3:16 zegt: “Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.” Met andere woorden: God wil ons door zijn Woord dingen leren. Hij onderricht ons daarmee. Het Woord zou de absolute basis moeten zijn van het leven van iedere christen. Alles wat niet klopt met het Woord in ons leven moeten we weerleggen. Moeten we het Woord weerleggen of onze manier van leven?
We kunnen zoveel leren uit de Bijbel. Elke geschiedenis, zowel in het Oude als in het nieuwe testament, leert ons wat, vertelt ons iets over het karakter van God en over het karakter van onszelf, en hoe God daarmee omgaat. We kunnen er principes uithalen voor ons dagelijks leven. De Bijbelse figuren zijn een voorbeeld voor ons. De problemen die in de Bijbel beschreven staan, zijn nog net zo actueel als vandaag (denk maar aan ziekte, dood, armoede, zonden)

Als we de Bijbel bestuderen, weten we hoe we met deze dingen om moeten gaan. En het doel ervan is uiteindelijk: ”Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.” Als je wil groeien en je wilt dat God tot zijn doel komt met je leven, laat je dan onderwijzen door het Woord van God.

Het Woord brengt lichamelijke genezing. Dit is een minder bekend aspect van het Woord, maar zeker waar! Spreuken 4:20-22. “Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken, laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam.”  

Er staan echter wel een paar voorwaarden bij. Het gaat niet om vluchtig lezen, of even kort. God wil dat je zijn Woord ook echt aanvaart als Woord van Hem. God wil dat je er op gespitst bent met je zintuigen. God wil dat je ze niet laat wijken, dus er voortdurend mee bezig bent. En dat je eruit leeft, als een diepe schat in je hart. Dan zal Gods belofte volgen: Je zult genezing ontvangen. Geloof erin en ga ervoor. God doet wat Hij belooft.

Het Woord brengt emotionele genezing.  God heeft je lichaam gemaakt, maar ook wie je van binnen bent! Veel mensen voelen zich niet zoals God hen bedoeld heeft, ervaren veel innerlijke pijn. Toch is het ook Gods verlangen om je innerlijk te genezen, door zijn liefde. Hij kan dat omdat hij gebrokenen van hart heelt! (psalm 14:3). God wil dit doen door zijn Woord (Psalm 119:28) “Mijn ziel druipt weg van treurigheid; richt mij op naar uw Woord”. God vertelt in zijn Woord dat Hij ons wil helen, kracht wil geven, ons wil troosten in ons verdriet. Prijs Hem ervoor.

Het Woord brengt geloof. Rom. 10:17 zegt:  ”Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus.” Soms zeggen mensen tegen mij: Ik heb zo weinig geloof! Geloof komt je niet aanwaaien. Je kunt nooit meer geloven dan dat je weet. Geloven komt doordat je de Bijbel leest. Hoe meer je je gaat verdiepen in het Woord van God, hoe meer geloof er zal komen, tenminste, als je het Woord ook begrijpt.

Laten we even kort gaan kijken hoe Jezus het Woord noemt in een gelijkenis in Lucas 8 : 4 – 8, over een zaaier die zaait zaad, het zaad zal ontkiemen en groeien als het in goede aarde valt. Jezus legt deze gelijkenis uit vanaf vers 11. Hij vertelt dat het zaad het woord Gods is. Deze gelijkenis staat in drie boeken beschreven. Het zaad zal volgens deze gelijkenis vrucht dragen als het in goede aarde valt. Jezus legt ons uit dat 'goede aarde' het volgende inhoudt: een eerlijk en goed hart (Luc 8:15), vasthouden, volharden in vrucht dragen (Luc. 8:15), Degenen die het Woord horen en verstaan (Matth. 13:23), die het Woord in zich opnemen (Marc. 4:20)
Dus het Woord zelf is geen garantie dat je geloof krijgt! Het zaad is goed, daar is niets verkeerd aan. Maar hoe ontvang je het? Gaat het werken in je hart en in je leven? Dat ligt aan jou! Geloof zal komen als je het Woord hoort, vasthoudt, verstaat en helemaal in je opneemt.

Het Woord brengt voorspoed.  Jozua 1:7-8: “Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft, wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.” 

God belooft voorspoed als we ons aan zijn Woord houden. Is dat niet een geweldige belofte? God heeft ons gemaakt en weet precies hoe we in elkaar zitten. Hij weet wat we moeten doen en niet moeten doen om gelukkig te zijn. Hij geeft bepaalde voorschriften, als wij ons daaraan houden zal het goed met ons gaan. 
Er is altijd genade, als we ons niet houden aan Gods Woord, Jezus heeft de wet vervuld, het gaat niet meer om al die regels, maar we moeten nog wel leven volgens Gods principes. Als het goed is, is dat het verlangen van iedere christen!

Het Woord zorgt ervoor dat we God leren kennen en beter leren kennen. De hele Bijbel staat vol over Wie God is! Jezus, het vleesgeworden Woord, Joh 1:14, laat precies zien Wie God is. Hij zegt: Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien! (joh 14:8)
Als we de Bijbel lezen, het Woord van God, laat God zien Wie Hij is! Door Gods machtige daden en natuurlijk door Jezus Zelf! Hij wil u zijn liefde, genade, trouw, rechtvaardigheid en heiligheid laten zien. Hij wil je vertellen wat zijn principes zijn, dat Hij genadig is en dat we niet zelf dingen kunnen verdienen! Hij laat ons zien dat die genade er ook echt is en dat Hij heeft voorzien in al onze noden! Door het Woord leren we God (beter) kennen!

Het Woord vertelt Gods beloften voor je leven. De hele Bijbel staat vol met beloften. God geneest, God bevrijdt, God helpt, God is genadig, God verlost u van het graf, God zal u zegenen in alles, God heeft u lief! Johannes 3:16
Als je God kent, echt kent, weet je dat Hij Zich aan zijn beloften houdt! Maak ze eigen en zie dat ze zullen uitkomen in je leven! Wat God belooft zal Hij zeker doen!

Gods Woord zal zijn doel bereiken!  Misschien denkt je: Ik zie helemaal niets van Gods beloften in mijn leven. Ik heb jaren geloofd en wel in de Bijbel gelezen, maar ik ben nog steeds ziek, depressief, ik twijfel nog steeds. Ik zou het wel willen geloven, maar ik kan het niet.

Dan wil ik je met het volgende bemoedigen: Gods Woord zal altijd zijn doel bereiken in je leven! “Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heeren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn: het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen waartoe Ik het zend. (Jes. 55:8-11)

En hiermee wil ik je uitdagen:  Ga Gods Woord zoeken, ga ontdekken wat Hij zegt over de situatie in je leven, waarin je misschien geen hoop meer ziet. Laat zijn Woord spreken, lees, herlees wat de Bijbel erover zegt. God belooft dat zijn Woord niet ledig zal terugkeren.

Laat Gods Woord dagelijks tot je spreken en je zult zegen ontvangen!