De belangrijkste beslissing van je leven

 GELOOF JIJ ECHT?.......

Eén van de mooiste en ook allerbelangrijkste teksten van de Bijbel is wel Markus 1:14 en 15. Met de nadruk op vers 15: “GELOVEN EN BEKEREN”…. Een preek van Jezus zelf!

Het allerbelangrijkste moment in de geschiedenis van het mensengeslacht; Jezus komt tevoorschijn als volwassen man. Temidden van een wereld vol vragen, vol onbegrip, vol haat, vol zonden. Er heersten in die tijd veel verkeerde opvattingen over “geloven”, over “zalig worden”, over “vergeving van zonden”. Bijna net zo erg als nu!

Ook over “God Zelf”, op de dag dat Jezus begon met Zijn taakzijn waren er over het bestaan en het karakter van God veel verkeerde gedachten en opvattingen in de omloop.

En dan komt HIJ…JEZUS… De zoon van een timmerman in Nazareth… En die steekt me daar even een preek af! Ik schrijf de tekst hierbij af zoals het in verschillende Bijbelvertalingen staat, dan begrijpt iedereen wat er staat. En we gaan samen zoeken naar “WAT” Hij eigenlijk zegt.

Statenvertaling. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galiléa, predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods. En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie.

NBG 1951. En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.

Herziene Statenvertaling. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.

Willibrord vertaling (R.K) Nadat Johannes was gevangengenomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods Blijde Boodschap. Hij zei: 'De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.'

King James  (Engels) Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.

Basis Bijbel. Jezus ging naar Galilea om de mensen het goede nieuws van God te vertellen. Johannes was intussen gevangen genomen. Jezus zei: "Het Koninkrijk van God komt bijna. Nu is het de tijd. Ga dus leven zoals God het wil en geloof het goede nieuws."

Bijbel Gewone Taal. Toen Johannes de Doper gevangengenomen werd, ging Jezus terug naGeorgiaar Galilea. Daar vertelde hij het goede nieuws van God. Hij zei: ‘Gods nieuwe wereld is dichtbij. Geloof dat goede nieuws! Dit is het moment om je leven te veranderen.                                                           

Zoals u ziet: Er is er hoegenaamd geen verschil tussen de verschillende teksten, terwijl er toch vertaald is door heel verschillende mensen. Met heel verschillende kerkelijke achtergrond en heel verschillende theologische opleidingen. We gaan daar nu niet verder op in.

Waarom zet ik er deze allemaal boven? Om je te laten zien hoe definitief de uitspraak van de Heiland is. Hij roept om je te bekeren. De originele tekst geeft dus duidelijk geen ruimte voor een andere vertaling.  Alleen: “Bekeer u… en geloof de boodschap van het Evangelie”.

Dat is het Evangelie van Jezus Christus. Evangelie = Blijde boodschap. We kunnen dat nog aanvullen om de gevoelswaarde te verhogen: Goede boodschap, ontspannende boodschap, verblijdende boodschap, hoopgevende boodschap, waarachtige boodschap, Gods liefde-boodschap, indringende boodschap, toekomst voorspellende boodschap, waardevolle boodschap, betrouwbare boodschap.

Er is geen enkele boodschap op de hele wereld, die op deze boodschap lijkt, of die deze boodschap benadert. Alle boodschappen en berichten die de wereld doorkruisen staan ver onder deze boodschap af. Ze lijken zelfs niet een heel, heel klein beetje op de boodschap die Jezus brengt aan de wereld om Hem heen! De wondervolle boodschap die vandaag ook nog 24 uur per dag zijn waarde heeft. Omdat Jezus het heeft gezegd. Het is de unieke boodschap voor heel de wereld. De bijzondere boodschap waarin de liefde van God helder doorklinkt, als een blijde jubel over een wereld vol nood en zorgen. 

GELOOF JIJ…..  BEN JE BEKEERD 

De vraag die nu voor ons ligt is heel gewoon: Hoe moet je met deze tekst omgaan? Wat is de inhoud van deze boodschap? Is die boodschap ook geldig voor vandaag, voor ons, voor mij en voor jou? Komt die boodschap wel echt naar ons vandaag? In onze totaal andere tijd dan die tijd waarin Jezus Zijn werk begon.

We leven nu in een tijd waarin we ons steeds minder gelegen laten liggen aan de Bijbel en het Christelijk geloof. Een tijd waarin het lijkt alsof je een beetje mal in je hoofd bent als je in God gelooft. Het is de tijd van de mondige mens. Die alles kan, en die nog veel meer wil. De mens die samen met de andere mensen alles kan maken en breken.

We vergeten dan maar even dat Corona er niet onder krijgen al staan de borden levensgroot langs de autowegen: “Samen krijgen we Corona er onder”.Een tijd die door iemand verwoord is: “Ik heb geen behoefte aan een mannetje daarboven”. In deze zelfde tijd zijn er duizenden jongeren, ik kan beter zeggen tienduizenden, die zoeken naar een stukje vastheid in de chaos. Velen van hen kennen de tekst die hier boven staat niet. Anderen kennen haar wel maar zij weten er geen weg mee. Wat staat er nu eigenlijk? Wat  bedoelt Jezus met deze boodschap?

Eerst een opmerking: Als jij of u niet gelooft dat God bestaat, of niet geloof dat Jezus de Zakligmaker is; dan hoef je niet verder te lezen. Dat heeft dat voor u of jou geen zin. In dit artikel ga ik namelijk alleen uit van deze vaste zekerheid: Jezus leeft! Ook nu nog! En Hij roept je op om je te bekeren en te geloven. Ook nu nog! Juist nu! Ik ga je niets bewijzen, ik probeer op geen enkele manier  om je te overtuigen. Ik schrijf dit artikel alleen omdat wij zoveel vragen krijgen over dit punt. Ik schrijf het voor hen die vast gelopen zijn in alle domme uitleg van deze tekst.

De vragen die we krijgen via onze website, in gesprekken, vragenrubrieken of per telefoon, variëren van; “Hoe moet ik hier gehoor aan geven?” “Bekeren hoe moet ik dat doen?” tot; “God moet het doen” en; “Het moet wel toegepast worden in je leven”. Anderen roepen al bij voorbaat, zonder iets met deze woorden van Jezus te doen; “Als je niet uitverkoren bent helpt het allemaal niets, wat je ook doet, het staat toch al vast”. Er zijn ook nog stemmen: “Ik geloof dat er iets is, ik doe mijn best en verder zie ik het wel”. Weet je wat ook heel bekend is? Dit: “Neem Jezus toch aan! Hij is toch aan je gegeven!”

 Wat wordt er nu eigenlijk gezegd door Jezus Christus onze Heiland? Bekeer u, bekeer je…..

Geloof het Evangelie… die o zo blijde boodschap…Bekeren zoals de Bijbel het bedoelt, kom in de eerste plaats van het woord “METANOYA” = veranderen van gezindheid. Wat dat inhoud? Anders gaan denken, voor andere dingen belangstelling hebben, over andere dingen gaan praten, je hele instelling richten op God en op alles wat met God te maken heeft. En dan toch gewoon blijven functioneren op de plaats waar je woont/werkt of studeert. Maar dan komt het: Doe het niet om daarmee te bereiken dat je in de hemel komt. Dat werkt zo niet in het Bijbels geloof. Maar laat het de uiting van je leven zijn om de kant van God en van Jezus te kiezen. Ook van de gemeente van Jezus Christus. Als je hier mee begint kom je tot de ontstellende ontdekking dat het helemaal niet lukt om zo te leven.

Daarom is het zo gelukkig dat er bij staat “en geloof het Evangelie”.

Geloof het Evangelie, dat wil zeggen: “Laat je zaligen door Jezus Christus”.  Geloof in Hem en in Zijn liefdevolle boodschap.

 Maar dan komen de problemen. Bidden, bidden en nog eens bidden… en geen antwoord. Hoe hebt u het gedaan is al heel wat keren aan ons gevraagd. Hier staan we op een punt waar heel veel fouten gemaakt worden. Je bekeren, kun je niet leren van een ander. Dat is een zaak tussen jou en God. Een relatiekwestie. Alles was heel goed toen God alles zag wat Hij geschapen had. Genesis 1:31. Ook de mens was zeer goed, maar de mens liet zich verleiden om God te wantrouwen. De slang had een veel boeiender verhaal dan God. God zei: Niet eten, want dan moet je sterven. De slang zei: Ik weet wel beter, je zult niet sterven maar juist heel wijs worden. Net zo wijs als God. En het wantrouwen was geboren. Adam geeft de schuld aan zijn vrouw. Eva geeft de schuld aan de slang Genesis 3….. EN GOD SCHENKT GENADE! Hij belooft een Verlosser. Adam en Eva moeten het Paradijs uit. Maar ze krijgen een belofte mee; HIJ KOMT!

En als dan Jezus komt is de belofte van God in vervulling gegaan. Hij is er. Hij neemt uw/jouw schuld voor Zijn rekening. En laat nu iedereen maar zijn of haar mening zeggen over deze tekst, maar dit is de werkelijke boodschap van het Evangelie. Jezus is gekomen om u en jou te redden. Hij steekt Zijn hand naar je uit en smeekt je: Kom naar Mij toe en wordt behouden. Ik vraag het je met klem: Geloof toch wat de Heiland zei! Daar ligt je hoop voor de toekomst. Jezus en Jezus alleen, helemaal alleen!

Ik daag je / u uit om de volgende bekeringen te lezen in de Bijbel. Als je het niet vinden kunt is er altijd wel iemand om je te helpen om het op te zoeken.

Eén: Bekering van Saulus van Tarsen: Handelingen 9 vers 1 tot 20. Zeer ingrijpende bekering. Is niet altijd zo.

Twee: Bekering van de gevangenbewaarder in Filippi: Handelingen 16 vers 14 tot 34. Door de moeilijkheden naar Jezus gebracht.

Drie: Bekering van de kamerling uit Ethiopië: Handelingen / vers 26 tot 40. Zoekende en door God gevonden.

Vier: Geloof van Samuel: 1 Samuel 3 vers 1 tot 10. Het vervolg is in dit verband niet belangrijk.

Vijf: Geloof van Timotheüs: 2 Timotheüs 1 vers 5 Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, hetwelk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs, en in uw moeder Eunice; en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Van kind af aan geloofd. Dankzij de opvoeding door mama en oma. Zie ook Handelingen 16 vers 1.

Dit zijn geen model bekeringen die zeggen hoe het bij jou moet gaan, maar echte voorbeelden die de Bijbel (dus God Zelf) ons aanreikt om over na te denken. Iedereen heeft zijn of haar eigen weg om tot Jezus te komen. Maar één ding is bij allen hetzelfde: Ze gaan naar Hem toe. En dat is voor nu ook de enige weg tot redding en behoud. De enige manier om te leven met hoop voor de toekomst, al stormt het nog zo hard rond om je heen.

Jezus heeft vandaag dezelfde boodschap als toen: Bekeert u want het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Je kunt er een onderdaan van zijn of worden. Alleen Bekering en Geloof zijn noodzakelijk.

En dat wil de Heilige Geest in je werken. Uit genade.

Voor contact: http://www.evangelist-van-dooijeweert.com/235697862    (klikken of als dat niet werkt: kopieren-plakken)