Nooit kan 't geloof te veel verwachten

WEDERGEBOREN TOT EEN LEVENDE HOOP

Wat is er een leed en verdriet op de wereld! Maar wat zijn er ook een zorgen en vragen in het persoonlijk leven van iedereen. Zorgen om kinderen, zorgen om mijn werk, zorgen om mijn gezondheid, zorgen om de toekomst. Er komt geen eind aan.... 

Is er dan geen mogelijkheid te vinden om zorgen op te lossen? Kun je alleen maar doormodderen? 

Er zijn ook andere zorgen: Ben ik een kind van God? Dat wil ik raag zijn. Die hebben toekomst. Die hebben hoop dwars door alle zorgen en verdriet heen. Voor hen begint eenmaal dat andere leven. Eeuwig leven. Bij de Heere God. In heerlijk aanschouwen van Jezus Christus. Dat is een werkelijkheid die de Bijbel ons aanwijst. Maar....  hoe kan dat voor mij worden? Hoe kan die hoop mijn leven gaan vervullen? 

Daar GING het over op 13 februari in Elspeet in een lezing 

"WEDERGEBOREN TOT EEN LEVENDE HOOP"

 WEDERGEBOREN - OPNIEUW GEBOREN  -  VAN BOVEN GEBOREN  -  UIT DE GEEST GEBOREN....

De Bijbel heeft er zoveel woorden voor.  De Heiland Zelf noemt het ons met nadruk. In de oude tijden is er met vreugde over gezonden. Wedergeboren... de enige weg naar echte hoop is 1 Petrus 1:3,4 

Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. ot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u. 


Hoopgevend en liefdevol klinkt dit Bijbelwoord je tegen. Wat heeft het ons te zeggen?

Een oud lied geeft het zo mooi weer: KLIK HIER ONDER:

Al is het einde ook verborgen

voor 't oog, dat door geen nevels ziet,

God zal voor onze toekomst zorgen:

zij, die geloven, haasten niet.

Geloofd zij God! Hij zal ons schenken

een toekomst beter dan het graf;

aan sterven onbevreesd te denken

is ook een vrucht, die 't kruis ons gaf.

Nooit kan 't geloof te veel verwachten,

des Heilands woorden zijn gewis.

't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,

maar nooit een vriend als Jezus is.

Wat zou ooit zijne macht beperken?

't Heelal staat onder zijn gebied!

Wat zijne liefde wil bewerken,

ontzegt Hem zijn vermogen niet.

Die hoop moet al ons leed verzachten.

Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!

Voor hen, die 't heil des Heren wachten,

zijn bergen vlak en zeeën droog.

O zaligheid niet af te meten,

o vreugd, die alle smart verbant!

Daar is de vreemd'lingschap vergeten,

en wij, wij zijn in 't Vaderland!