Hoe kan dat

EEN RAADSELACHTIG STUKJE??
Wat vindt u?
Toch maar even lezen. Het kan u alleen maar vreugde geven als u dit leest en herleest. Er over nadenkt en er biddend mee bezig bent. Het is een profetie over het lijden van Jezus Christus. Zijn dood aan het kruis, Zijn begrafenis in de tuin in Jeruzalem…… In de laatste week voor Pasen denken we daar natuurlijk heel speciaal over.

Wij dachten dat Hem dat allemaal overkwam omdat Hij door God werd gestraft! Maar Hij heeft ónze ziekten op zich genomen en ónze pijn weggedragen. Híj werd mishandeld vanwege ónze ongehoorzaamheid aan God. Híj werd geslagen omdat wíj zoveel slechte dingen deden. Híj kreeg de straf, zodat wíj vrede met God zouden kunnen hebben. Zíjn lichaam werd stukgeslagen met de zweep, zodat wíj genezing zouden kunnen krijgen van onze ziekten.

We dwaalden allemaal rond als schapen die geen herder hebben. We deden allemaal wat we zelf wilden. Maar de Heere heeft al ónze ongehoorzaamheid op Hém gelegd.
Hij werd mishandeld, maar Hij protesteerde niet. Hij zei niets, net als een lam dat wordt weggebracht om geslacht te worden, en net als een schaap dat wordt geschoren.
Hij werd uit de angst en uit de veroordeling weggenomen. En wie van de mensen van zijn tijd kon het iets schelen dat Hij uit het leven werd weggerukt en gedood? Hij heeft de straf gedragen voor de ongehoorzaamheid van mijn volk.
De mensen dachten dat Hij bij de misdadigers begraven zou worden. Maar Hij kreeg een graf bij de rijken. Dat was omdat Hij nooit iets slechts had gedaan en nooit iets gezegd had wat niet waar was.

Maar de Heere had besloten Hem helemaal te verpletteren. God maakte Hem ziek. Nadat Hij zijn Eigen leven heeft opgeofferd om ons te bevrijden van onze schuld, zal Hij kinderen hebben. En Hij zal heel lang leven. Door Hem zal de Heere zijn plannen uitvoeren. En nadat Hij zo vreselijk heeft geleden, zal Hij zien dat Gods plan werkelijkheid is geworden. Jesaja 53 (een gedeelte, in een vrije vertaling)

Lieve lezer, we leven in een heel moeilijke tijd. Maar dat wist u al, dat heeft u al ervaren. Alles moeten we aan passen aan Corona (COVID-19) Veel mensen zijn bijna verlamd van angst en verdriet. Winkels zijn maar voor een deel gevuld, bedrijven liggen stil, de wegen zijn duidelijk minder bezet tot leeg. In de steden is het eenzaam. Het leven is weggevloeid. Hoelang gaat dit nog duren? Komt het ooit nog goed? Is er nog een beetje hoop voor de toekomst?

De kreten van mensen zijn niet van de lucht; Waar is God nu?
Waarom doet God niets? Waarom gebeurt dit? Is dit een straf van God? Wat hebben we verkeerd gedaan dat dit gekomen is? Anderen roepen: dit doet God niet! Dit komt van de duivel! Het is niet omdat iets verkeerd gedaan hebben! Het komt omdat we denken dat we als mensen alles kunnen doen!

Midden in alle stormen van deze weken is er een boodschap van God. Ja! Die bestaat echt! God die de wereld schiep, die de mens schiep. God die ons het leven geeft. Die God heeft ook Zijn Zoon gegeven om te sterven voor de slechte daden (zonden) van ons.
Hij kent ons allemaal. Hij weet hoe hebben geleefd zonder Hem. Dit geldt ook voor de mensen die elke zondag naar de kerk gaan. Voor mensen die gedoopt zijn en geloven. We hebben met elkaar een wereld opgebouwd waarin voor God geen plaats meer was. We hadden Hem niet meer nodig (dachten we). We zijn machtig geworden; op de één of andere planeet staat een kleine machine te graven om te zoeken naar water en leven. We kennen het heelal op ons duimpje. We doorzoeken de aardbol tot in haar binnenste. We bederven het leefklimaat voor mensen dier. De mens telt in sommige opzichten niet meer mee.

En God zeker niet. We sluiten massaal de kerken. We lachen om de mensen die zo “ouwerwets” zijn dat ze nog geloven in hel en hemel. Maar nu ineens is alles anders…..
Het is geen oorlog die ons verwoest…. Geen natuurramp die ons treft…. Maar een geheimzinnig klein virusje vreet aan onze beschaving, aan ons bestaan. Alle steun en hulpmiddelen schieten te kort. Alle kennis zinkt in het niet, We kunnen het niet oplossen. Als we niet met zijn allen wereldwijd ons vreselijk inspannen gaan we ten onder…

Het is niet waar hoor! Er is goed nieuws: De Heere God zegt: “Kom naar Mij toe, geef Mij de hand. Buig u neer aan Mijn genadetroon. Er is hulp, er is redding, er is ontferming in alle nood. JEZUS!”
Hij leed vreselijk in de tijd van het begin van onze jaartelling. Hij stierf aan een kruis, als straf voor onze zonden. Hij werd begraven in de tuin van een rijkaard. Maar Hij stond ook op uit de dood om ons het leven te geven.
Dat hopen we met Pasen te gedenken.
U… jij ….. toch ook?
Het gaat om ons heel persoonlijk. Vandaag (de laatste zondag voor Pasen) zegt God nog een keer heel nadrukkelijk tegen iedereen persoonlijk: “Mijn zoon, Mijn dochter, geef Mij je hart…

Ja zo ziet Hij ons nog steeds: als zonen en dochters van Hem. Ook al doen we al jaren niets meer aan geloof. Ook al hebben we alles aan de kant gegooid wat ons herinnert aan Hem. Ook al heb je de vreselijkste dingen gedaan. Hij ziet je als weggelopen zoon, als weggelopen dochter, en Hij heeft u lief! Weet je hoe lief hij je heeft? Johannes de apostel, heeft dit opgeschreven in zijn brief : Zo lief had God de wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat iedereen die in Hem (Jezus) gelooft niet verderft maar eeuwig leven heeft. Dat is de klinkende boodschap in deze Corona tijd. In deze wereldcrisis. Mensenhulp schiet te kort. Kan op zijn best leiden tot genezing (en dat is een heerlijk wonder), maar Gods hulp geeft eeuwig leven.
Zoek Hem in gebed, leer Hem kennen in de Bijbel.