Doelstelling en meer

AANBI Gegevens Stichting "Andreas Werk"

  1. Algemene informatie

Rechtsvorm      :Stichting

Statutaire naam:Stichting “Andreas Werk”

Zoeknaam        :Stichting Andreas Werk / evangelist-van-dooijeweert/ Obra de Andres / Dooijeweert / Evangelist van Dooijeweert 

Profiel URL      : www.evangelist-van-dooijeweert.com

Statutaire zetel:Waddinxveen

KvK nummer     :09111322

Oprichting       :02-03-2000

Fiscaalnummer  :8144 09 076

  1. Doelstellingen en activiteiten:

Het hoofddoel van de stichting is primair de toerusting van zeer laag opgeleide voorgangers van christelijke gemeenten uit alle denominaties in Peru. Deze toerusting vindt plaats met het oog op de kennisopbouw van leden van gemeenten. Door de lage opleiding van de voorgangers dreigt een groot te kort aan kennis en daardoor ontstaat een zwakke structuur in de organisatie van de kerken.

Deze kerken omvatten een heel groot en belangrijk deel van de bevolking van het land. Het werkdeel van de stichting “Andreas Werk”, betreft vooral de Indianen stammen in de verschillende selva- of jungle- gedeelten van het land. Ook de verschillende Quetshua stammen vallen onder de doelgroep van ons werk.

  1. De stichting streeft er naar haar doel bereiken door:

   1 het organiseren van  studieconferenties in verschillende delen van Peru

   2 het geven van cursussen van een langere tijd

   3 het verstrekken van lesmateriaal en bijbels in hun eigen taal

   4 eigen mensen van de verschillende groepen op te leiden tot “kerkplanters” en “kerkleiders”. Hierdoor blijft de eigen structuur van de stammen beter behouden.

   5 de verschillende projecten vanuit Nederland te begeleiden. Hiertoe wordt aan het echtpaar Jan van Dooijeweert en Nellie van der Slikke de financiële mogelijkheid geboden om 3 a 4 keer per jaar een studiereis te organiseren.

   6 aan de werkers middelen beschikbaar te stellen om het benodigde lesmateriaal en Bijbels te kunnen aanschaffen.

  1. De stichting heeft geen winstdoelen

De stichting heeft op geen enkele wijze de bedoeling om winst te behalen. De inkomsten voor de werkzaamheden worden verkregen uit:

•          bijdragen van vrienden en begunstigers,

•          donaties, schenkingen door particulieren of stichtingen,

•          eventuele erfstellingen en legaten;

Uitvoeriger omschrijving vindt  op een andere pagina binnen deze site. 

  1. Organisatie / bestuurders

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris. Op dit moment bestaat het bestuur van Stichting "Ondreas Werk" uit drie leden: Zie bijlage Kamer van Koophandel.

Stichting “Andreas Werk”

Bezoekadres   :           Beethovenlaan 9,   2742 CE - Waddinxveen

Postadres        :           Beethovenlaan 9,   2742 CE - Waddinxveen

Telefoonnummer        :           0182 – 632083  of b.g.g. 0031651261872

E – mailadres  :           jwn8843@gmail.com  of  me.herreradeleon@gmail.com

Website           :           www.evangelist-van-dooijeweert.com

Het tweede email-adres is van Mario Herrera, die de uitvoering van het werk bestuurt. 

Toelichting beleidsplan stichting “Andreas Werk”:

1. Achtergrond
Voor het goede begrip van dit beleidsplan is het relevant op te merken dat het formeel is vastgesteld
door het bestuur van de stichting. De reacties van adviseur en evangelist op het conceptbeleidsplan
zijn besproken en verwerkt voor zover dit relevant geacht werd door het bestuur.
In de aan dit eerste beleidsplan voorafgaande periode is sprake geweest van een zorgvuldige
en veel tijd respectievelijk inspanning vragende exploratie van mogelijkheden. Deze mogelijkheden
zijn voornamelijk door de evangelist uitgewerkt en besproken met de adviseur en het bestuur.
Het evangelisten-echtpaar broeder en zuster van Dooijeweert stond in de beginperiode van het werk in Peru vaak voor moeilijke en gecompliceerde opgaven.

2. Vragen die elkaar afwisselden waren bijvoorbeeld: 
waar te beginnen, wat is de situatie, welke nood is het grootst, wat kunnen wij betekenen, zien we het wel
juist, begrijpen we het wel goed, hoe komen we over de taalbarrière heen? 
Genoemd evangelistenechtpaar kon bij de start van de stichting beschikken over een jarenlange en brede
ervaring in Nederland op het terrein van evangelisatie en overdracht van Bijbelkennis.
Toepassing van deze ervaring in Peru bleek heel goed mogelijk te zijn.
Onder leiding van Gods Geest zijn in de jaren tot 2011 ook verschillende projectmatige activiteiten
uitgevoerd. Maar naarmate het evangelisten-echtpaar meer ervaring kreeg en de taalbarrière gestaag
lager werd ontwikkelde het werkterrein zich meer en meer in de richting van een gestructureerde
opzet van vorming en toerusting van diverse groepen. Dit resulteerde in 2005 tot het starten van een opleiding van enkele weken in Pichanaki (Junin). Deelnemers voor deze gestructureerde opleiding werden geworven op de conferenties in de provincies.
Door zichtbare resultaten, die dankbaar ervaren worden als gaven uit de hand van God, kreeg het werk van de stichting meer vaste vorm en inhoud.

3. Beleidsdoelen van “Andreas Werk”: 
1. hoofddoel
Het hoofddoel van de stichting is primair de toerusting van laag opgeleide voorgangers van
christelijke gemeenten uit alle denominaties in Peru. Deze toerusting vindt plaats met het oog op de kennisopbouw van leden van gemeenten en op uitdrukkelijk verzoek van enkele kerkelijke denominaties. Op deze wijze is het hoofddoel uiteindelijk niet alleen gericht op de praktijk van een levend geloof in Jezus Christus naar bijbels voorbeeld. Maar tevens op de bouw van levensvatbare kerken. De kern is dus zowel de inhoud als de manier van kennisoverdracht betreffende de Bijbelse boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God en de Zaligmaker van de wereld.

Om dit hoofddoel te realiseren voorziet de stichting in de daartoe noodzakelijke middelen. De stichting heeft geen mensen in loondienst. Ook zijn er geen mensen die contractueel zijn gebonden aan de stichting voor het verrichten van werkzaamheden. De stichting faciliteert - waar nodig en stimulerend activiteiten die verband houden met het hoofddoel. De werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden door vrijwilligers, dat wil zeggen: voorgangers, evangelisten, broeders en zusters in Jezus Christus.
De activiteiten worden uitgevoerd, geleid, geïnitieerd en gecoördineerd door evangelisten-echtpaar broeder en zuster van Dooijeweert, die zich geroepen weten in Gods Koninkrijk te werken. Zij geven ten behoeve van de stichting het evangelie van Gods Zoon handen en voeten in Peru. Gezien hun leeftijd en de moeilijke situatie waarin het werk vaak gedaan moet worden, kunnen zij niet meer daadwerkelijk Peru fungeren.

2. subdoelen
Direct verbonden aan het hoofddoel is de aanschaf van lesmateriaal; Lesboeken Bijbels en allerlei hulpmateriaal. De Bijbels niet alleen voor de cursussen maar ook voor verspreiding in de betreffende gemeenschappen. Vaak moeten dit betaalbare bijbels in de spreektaal van verschillende bevolkingsgroepen zijn. 
Vaak is het ook nodig om allerlei andere faciliteiten of hulpmiddelen aan te schaffen om het hoofddoel te kunnen realiseren. Voor de cursussen betreft dit materiaal voor alfabetisering van verschillende deelnemers. Dit betreft voor de vrouwen die ook heel graag onderwezen worden.
Daaronder zijn ook materiële voorzieningen:
- brandstof voor transport en ook voor stroomaggregaten om electriciiteit op te wekken voor de cursussen.
- gedeeltelijke financiering van levensonderhoud 
- reiskostenvergoeding voor de deelnemende mensen uit de jungle (zij beschikken niet over financiële middelen)

Conclusie: Het werk richt zich in het bijzonder op de in maatschappelijk opzicht achtergestelde groepen, indianenstammen en leefgemeenschappen, en hun voorgangers. 
In economische zin betreft het dus een heel belangrijk stuk werk onder de maatschappelijke Zij vormen ongewild een deel van de onderlaag in Peru, die ook voor wat betreft het verwerven van Bijbelkennis en het uitoefenen van hun taak niet veel, of zelfs helemaal geen (financiële) mogelijkheden hebben.
Subdoelen zijn altijd ondergeschikt aan het hoofddoel.

4. Uitwerking van de doelen van stichting “Andreas Werk”.
Geleidelijk aan heeft het werk van de stichting zich geconcentreerd op toerusting van leidinggevenden en voorgangers in drie gemeenschappen: 
1. verschillende indianengroepen te weten Shipibo’s, Conibo’s, Ashaninka’ s, Aguarunas, Kaxiwanas, Burundi ’s en met Quetshua s in de bergen van Puno in het zuiden.
2. Daarnaast wordt ook hard gewerkt met de “mistizos” over het hele land verspreidt. Dit zijn de Peruanen die in de steden en aan de kust wonden. Geen duidelijke stammen maar de officiële bevolking van het land. 
3. Een op verzoek van de regering opgezet en goed gestructureerd gevangeniswerk. Dit werk wordt gecoördineerd door een van onze afgestudeerde “Kerplanters”. 
In het geheel van ons werk verheugen we steeds over een zeer goede samenwerking met verschillende Peruaanse instanties. Dit betreft zowel organisaties zoals het Peruaans Bijbelgenootschap, synodes van verschillende kerken, alsook plaatselijke, provinciale en landelijke overheidsinstellingen.

5. Toekomst gericht werken. 
Vanaf 2010 is sterk gewerkt aan een toenemende structurering en afbakening van de
werkzaamheden, die door het evangelisten-echtpaar broeder en zuster van Dooijeweert werden uitgevoerd. 
Voor de organisatie van de werkzaamheden is gezocht naar een aantal lokale sleutelfiguren, die als coördinator, respectievelijk organisator van cursussen kunnen functioneren. Anderen kunnen als voorganger en/of leidinggevenden een heel belangrijke rol vervullen in de opbouw en toerusting van voorgangers uit de genoemde leefgemeenschappen, krijgt op deze manier meer en meer vorm.

Concreet betekend dit: 
-Enerzijds het beleggen van conferenties en cursussen door samenroepen van voorgangers, leider,s van regionale kerken en gemeenten via de zogenaamde plaatselijke broederschap. Hier word door onze veldwerkers les gegeven, vaak met behulp van wat beter opgeleide Peruaanse broeders.

-Anderzijds doorvrijwilligers, uit indianenstammen en Peruanen op te leiden en hen uit te zenden naar hun stamgenoten, om deze zo te bereiken met lesmateriaal en de Bijbel. Op deze wijze ontstaat bijna automatisch een overdracht van het werk naar de Peruanen zelf.
In het werkveld doet zich nadrukkelijk de ontwikkeling voor van zich meer bewust wordende kerken van diverse stammen en gemeenten, die ijveren voor een meer zelfstandige positie en een externe waardering van die positie.
De stichting vervult ten aanzien van deze bewustwording nadrukkelijk een begeleidende en helpende rol maar bewust geen sturende rol. De stichting accepteert en waardeert de zelfstandigheid van de diverse kerkelijke organisaties en gemeenten als een praktisch gegeven.
Als te bereiken resultaat in deze planperiode kan voorzichtig geformuleerd worden dat in de achter ons liggende jaren de inzet in het werk heel groot is geweest.
Het voor die jaren ontwikkelde activiteitenprogramma, kon voor een groot deel zelfstandig door de opgebouwde lokale organisatie(s) uitgevoerd  worden. 
Het is een uitgesproken beleidsdoel om de betrokkenheid van lokale voorgangers bij de toerusting van voorgangers in bovengenoemde gemeenschappen te vermeerderen. Aangenomen wordt, dat ten behoeve van een vruchtbare ontwikkeling de ondersteuning door evangelisten-echtpaar broeder en zuster van Dooijeweert zelf, minder noodzakelijk geworden is.
Een vraag die steeds onze aandacht heeft is de vraag over inhoud, vormgeving en omvang van de Nederlandse inbreng in de toekomst. Deze vraag is nog niet beantwoord.

6. financiën
De financiële facilitering bestaat voornamelijk uit: 
- reiskosten Nederland-Peru, lokale reiskosten in Peru, 
- onkosten vergoedingen, kosten van conferenties, kosten van studiemateriaal, materiële kosten,
- incidentele diaconale kosten, kosten van bijbels, hulpverlening en dergelijke,

Als primaire levensbehoeften (voeding, kleding en woonvoorziening, ) bij voorgangers die door de stichting worden opgeleid, ontbreken, verstrekt de stichting financiële middelen ter leniging van genoemde nood.  Slechts in bijzondere en specifieke gevallen wordt steun verleend bij rampen, klimaatomstandigheden, aardbevingen en dergelijke, en dan uitsluitend voor zover dat het primaire doel van de stichting dient. Zelfredzaamheid wordt zoveel mogelijk bevorderd. 
Geen enkele vorm van steun wordt op voorhand uitgesloten.

Primair wordt de aanvraag tot steun beoordeeld door het bestuur van de stichting, daarin bij gestaan door de veldwerkers en een adviseur. De steunaanvraag ontvangt het bestuur momenteel via de heer Mario Herrera  en in steeds mindere mate door broeder van Dooijeweert. Normaliter wordt het bestuur van de stichting achteraf geïnformeerd als in noodgevallen hulp is geboden. In uitzonderlijke gevallen, van hoge kosten, wordt het bestuur vooraf om een beslissing gevraagd. Een adviseur beoordeelt de aanvraag tot steun ten opzichte van het door het bestuur goedgekeurde beleidsplan.

7.Aard van het beleidsplan
Het beleidsplan is geschreven en vastgesteld om de werkzaamheden ten behoeve van de stichting en de bestuursactiviteiten in te kaderen en te vergemakkelijken.
In dit beleidsplan wordt een globale en indicatieve omschrijving gegeven ten einde op hoofdlijnen richting, sturing en houvast te geven voor te nemen bestuursbesluiten gedurende de voortgang van het werk. Tevens biedt dit plan een globale omschrijving van werkzaamheden en verantwoordelijkheden voor een adviseur en de veldwerkers.
De waarde van het beleidsplan moet zich in de praktijk bewijzen. Verwacht wordt dat het plan o.a. diensten kan bewijzen bij besluitvorming over allerlei mogelijke activiteiten van de stichting.
Het plan is gericht op ondersteuning van alle betrokkenen en beoogt de stabiliteit, continuïteit en transparantie in de uitvoering van het stichtingsdoel te bevorderen.

8. Verantwoording
De stichting ontvangt financiële middelen op basis van donaties van vriendschappelijke relaties van de bestuursleden van de stichting, de adviseur en de evangelist. Van actieve en openlijke werving van financiële middelen is geen sprake, omdat verantwoording van activiteiten, inkomsten en uitgaven wordt afgelegd via een gedetailleerde inhoudelijke en financiële verslaglegging. 
Dit doormiddel van jaarverslagen en financiële rapportage aan het bestuur. De donateurs worden op de hoogte gehouden door een periodieke nieuwsbrief en e-mail rondzend brief welke beschikbaar is voor elke belangstellende in het werk van de stichting.

9.Evaluatie
Ultimo 2013 werd dit beleidsplan tussentijds geëvalueerd en getoetst op zijn bruikbaarheid door het opnieuw ter commentaar voor te leggen aan de bestuursleden, de evangelist en de adviseur. Dit door het geven van een persoonlijke schriftelijke opinie betreffende inhoud en bruikbaarheid en het agenderen van deze opinies voor één van de daaropvolgende bestuursvergaderingen.

10. Het beloningsbeleid:
De stichting kent geen beloningsbeleid, alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van vrijwillige werkzaamheden.

11.De doelstelling:
Het hoofddoel van de stichting is primair de toerusting van zeer laag opgeleide voorgangers van christelijke gemeenten uit alle denominaties in Peru. Deze toerusting vindt plaats met het oog op de kennisopbouw van leden van gemeenten. Door de lage opleiding van de voorgangers dreigt een groot te kort aan kennis en daardoor ontstaat een zwakke structuur in de organisatie van de kerken.
Deze kerken omvatten een heel groot en belangrijk deel van de bevolking van het land. Het werkdeel van de stichting “Andreas Werk”, betreft vooral de Indianen stammen in de verschillende selva- of jungle- gedeelten van het land. Ook de verschillende Quetshua stammen vallen onder de doelgroep van ons werk.

ACTIVITEITENOVERZICHT 

Het werk staat momenteel voor een groot deel in het teken van  het werken aan de toekomst. Enerzijds waren er de werkbezoeken van Jan en Nellie aan de verschillende stammen. Hierbij lag de nadruk nog steeds op het cursuswerk met groepen voorgangers.

Deze cursussen waren ook gericht op de taakovername door deze voorgangers. Op deze cursussen wordt ook veel aandacht gegeven aan het begeleiden van voorgangers in het werkveld. Deze voorgangers zijn mensen met een lage scholing. Door hun optreden als voorgangers van kerkelijke gemeenten zijn zij ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van de dorpen en kleine steden waarin zij werkzaam zijn.

De nadruk van hun werk ligt hoog in de bergen en diep in de jungle.

Het andere deel van het werk is de training met een uitgeselecteerde groep broeders die aangewezen en uitgezonden zijn om te werken als zendelingen. Tevens zijn zij de leiders van de kerken bij de stammen. Zij hebben een tweeledige opdracht meegekregen: 

- het uitbreiden van het aantal gemeente te begeleiden. Zoals altijd en overal is wildgroei een bedreiging van de goede structuur van de gemeenten. Door deze zendelingen dit werk toe te vertrouwen kan deze wildgroei sterk beperkt worden.

 - het andere deel van hun opdracht is het organiseren van cursussen met voorgangers van de verschillende nieuwe en bestaande gemeenten.  Om dit werk te kunnen verwezenlijken worden zij enigszins gesteund. Elke zendeling ontvangt momenteel 75 ,00 Dollar USA, per maand, als tegemoetkoming in de kosten die gemaakt worden.

 Daarnaast ontvangen zij voor elke cursus die zij organiseren een donatie, tegemoedkoming. Zij hebben toestemming (opdracht) om drie maal per jaar een cursus te organiseren. In dit werkjaar hebben 8 van hen hieraan voldaan. Twee anderen hebben op een andere manier duidelijk gefunctioneerd in het hen toebetrouwde werk.

Om de zendelingen meer toe te rusten zal Evangelist van Dooijeweert zo lang mogelijk, elk jaar in januari of februari een training met hen houden in Lima. Door de wijzigingen in het werk zal broeder Herrera elk jaar de broeders bezoeken.

Zicht op de langere termijn.

Voor de verdere toekomst geven we veel aandacht aan het werk van de zendelingen in het overnemen van de taak van broeder van Dooijeweert.

Op een gegeven moment zal hij helemaal uitvallen om de taak van begeleider te kunnen uitvoeren. Ook voor die situatie zijn op een speciale manier voorziening getroffen en zijn er voorbereidingen gedaan.

 Als verantwoordelijke persoon zal Pastor Faustino Lucano blijven functioneren. Hij kent alle ins en outs van het werk. Via hem wordt alle werk al twaalf jaar uitgevoerd.

In Nederland is een broeder die afkomstig is uit Zuid Amerika al enkele jaren een heel belangrijke tussenpersoon.

Via deze twee vertrouwenspersonen zullen de bestuurlijke besluiten kunnen worden uitgevoerd. Hierin bijgestaan door het Peruaanse Bijbelgenootschap, Sociadad Biblica Peruana in Lima.

Zij verzorgen het drukken van de Bijbels op zo voordelig mogelijke wijze. Ook is de opslag en verzending van de Bijbels in hun handen. Op deze wijze is het niet nodig dat onze veldwerkers hier voor zorgen.

Op verschillende manieren is in de loop van de jaren bijgesprongen in de noodsituaties die ontstonden door het barre klimaat. Dit speelt vooral in de bergen.

Het bestuur vergaderd 3 keer per jaar in samenspraak met adviseur en veldwerkers.

Ziende op alles wat in de loop der jaren is tot stand gekomen, vervult vreugde en dankbaarheid onze harten.

Namens het bestuur van de stichting: “Andreas Werk”.

Secretaris: R de Bruin, Ede

(afscheidnemend ) Directeur: J W N van Dooijeweert, Waddinxveen