Kerst onthulling voor mensen die verkeerd over God denken

HOE HARD EN HOE STRENG IS GOD?

Er zijn dingen die we heel duidelijk moeten onderscheiden inzake het geloof. Ons geloof is niet een verzameling van voorschriften die door mensen zijn opgesteld. Het is ook geen wetenschap die door theologen beoefend word en waar de leek helemaal buiten staat!

Ons geloof is een “beleving tussen God en mens”. Ik zeg het speciaal zo en niet andersom: Het is een “beleving van een mens met God”. Nee! Het begin ligt bij God.

Wie is God? Eén van onze buren zegt altijd: “Ons lieve heertje”. Ik schrijf het expres met een kleine letter. Dit heeft niets, maar dan ook helemaal niets meer met onze God te maken. Dat is geen beleving tussen God en mens en ook zeker niet tussen mens en God. Dat is God weg denken, bagatelliseren. Het is precies honderd procent verkeerd uitgedrukt!

Maar het ligt ook niet op dat andere vlak: “Lachen is zonde”, zei een oudere man tegen me. “Waar baseer je dat op broeder?” Heel ernstig keek hij me aan: “Jezus heeft nooit gelachen!”. En hij zei het met zoveel overtuiging dat er vooral niets tegen in gebracht kon worden. Het is ook niet zoals die moeder elke dag tegen haar kinderen zei: “O… denk er toch steeds aan dat God je altijd en overal ziet. En Hij straft de zonde allemaal.” Dat is van God een boeman maken waar de kinderen bang van zijn. En waar mensen op latere leeftijd ook alleen maar angst voor hebben.

Hoe is God tegenover ons?

Dan moeten we naar de Bijbel; Genesis 1 vertelt ons dat God alles heel goed gemaakt heeft. Vers 31; En God zag áán al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed”.

In hoofdstuk 2 zien we de schepping van de mens uitvoerig beschreven. Ook de plaats waar hij mocht leven, vers 8 tot en met 15: Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had. 9  En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad. 10  Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofd stromen. 11  De naam van de eerste rivier is Pison; die is het die rond heel het land van Havila stroomt, waar het goud is. 12  En het goud van dit land is goed; ook is er balsemhars en de edel steen onyx. 13  En de naam van de tweede rivier is Gihon; die is het die rond heel het land Cusj stroomt. 14  En de naam van de derde rivier is Tigris; die loopt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat. 15  De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden”.

Er stond ook een heel speciale boom in het Paradijs; hoofdstuk 2:16 en 17; “16 En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten,

17  maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven”.

Die boom was een soort symbool voor de liefde van God. Maar ook een proef voor de trouw en liefde van de mens.

In hoofdstuk 3 verklaart de mens God de oorlog door van die boom te eten: “En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.

Is toch niet zo vreemd dat ik dit een oorlogsverklaring noem?

Beslist en bewust ongehoorzaam aan God. Aan die goede God die alles zo mooi, overvloedig en heerlijk gemaakt had.

Ik hoor in dit verband ook nog al eens de uitdrukking: “Waar is de goede kerk, de echte kerk van Jezus Christus?” 

Het antwoord is dan soms: “De goede kerk is die kerk waar God op het hoogst wordt verheerlijkt en de mens op het diepst wordt vernederd”.

Dat is niet waar!

We maken met al deze dingen een zoetig figuur die we kunnen dwingen om naar ons te luisteren. Of we zetten Hem er neer als een dictator. Een geweldenaar waar je voor op moet passen.

Wat zet God er tegenover? Tegenover die oorlogsverklaring van de mens?

Gelijk sterven en voor eeuwig weggeveegd worden?

Nee! Hij zoekt hen op met een heerlijke boodschap: “De duivel heeft jullie wel verleidt, en jullie zijn ongehoorzaam geweest….Maar let op; jullie mogen blijven leven. Er zal iemand geboren worden uit de vrouw die zal voor jullie sterven en op die manier de kop van de slang (de duivel) verpletteren.

Genesis 3:14,15;  “Toen zei de HEERE God tegen de slang:  Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

Wat zet God tegenover die oorlogsverklaring van Zijn mens?

Zijn oorlogsverklaring? Hij gaat in de strijd met de mens?

JA! Tegen de slang.

NEE! tegenover de mens.

Tegenover hun oorlogsverklaring zet Hij; Zijn liefde; ”Jezus!” Het Kind van Kerst! De Verlosser uit de macht van alle kwaad.

Waarom is Kerstfeest zo’n bijzonder feest?

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. Johannes 3:16.

Vier dit jaar eens Kerstfeest met deze gedachte!

Dan is het echt Kerstfeest.

Daarom is Kerstfeest zo’n bijzonder feest!